< <
1 / total: 9

Въведение

По време на цялата човешка история Аллах е изпращал на всеки един народ пратеник, който Той е избрал, и е показал на хората начините за водене на добър живот на земята и в отвъдното. В Корана е съобщено, че това е голяма милост и блаженство за вярващите:

„Аллах облагодетелства вярващите, когато измежду тях самите им проводи Пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и ги учи на Писанието и на мъдростта, въпреки че преди бяха в явна заблуда.” (Сура ал-Имран, 164)

„И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.” (Сура Анбиа, 107)

kaplan
 

"Ние подкрепяме Нашите пратеници и вярващите в земния живот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят."
(Сура Гафир, 51)

Пратениците, които са едно голямо блаженство за народите, при които са изпратени, са напътвали хората по правия път, спомагали са за излизането им от тъмнината към светлината, проповядвали са на хората заповедите на нашия Господ, който е сътворил Вселената от небитието. Те са разкривали пред хората как един живот, изпълнен със спокойствие, сигурност, мир и справедливост, е възможен единствено с безусловното прилагане на религиозните морални ценности. Но като проявление на съобщения в Корана айят: „... Ала повечето хора не вярват.” (Сура Раад, 1), през цялата история броят на тези, които са оценили какво голямо блаженство за тях са пратениците и които са повярвали, е бил много малък.

Светите Божии пратеници, както е съобщено в Корана и за Пророка Мохамед (Аллах да го приветства): „Повечето хора не ще повярват, дори и ти да се стремиш.” (Сура Юсуф, 103), искрено са искали хората да повярват. Те са ги призовавали към правото, така че да се сдобият с блага на земята и в отвъдното и да живеят възможно най-хубавия и щастлив живот. В замяна на това те никога не са искали възнаграждение от хората, единственото им желание било те да повярват и да се сдобият с благи нрави. Благодарение на искрената си богобоязън и възвишена нравственост, пратениците са прекарали целия си живот в името на това. Отново без да имат каквато и да била изгода, са се изправяли пред много големи трудности, за да накарат хората да заобичат вярата и добрите нравствени ценности, били са подложени на изпитание чрез различни събития. Всички събития, които изглеждали като трудност обаче, допринесли за нарастване на тяхната вяра и ентусиазъм. С божествената помощ и подкрепа на Аллах те проявили един пример на голяма смелост и накрая с позволение на Аллах победата била винаги тяхна. В Корана Господ е съобщил следното:

 

"Аллах предписа: “Аз ще надвия, и Моите пратеници.” Аллах е всесилен, всемогъщ."
(Сура Муджадала, 21)

В замяна на искрената им обич, преданост, търпение, искреност и уповаване Нему, Аллах е низпослал Своето успокоение над тези свети хора, Той ги е подкрепил със сила от материална и морална гледна точка и е провалил капаните, които неверниците са им замисляли. В Корана подкрепата и закрилата на Аллах към Неговите пророци е съобщена по следния начин:

„Ние подкрепяме Нашите пратеници и вярващите в земния живот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят.” (Сура Гафир, 51)

„О, Пратенико, оповести какво ти бе низпослано от твоя Господ! А не го ли сториш, ти не ще си оповестил Неговото послание. Аллах ще те защити от хората. Аллах не напътва неверниците.” (Сура Маида, 67)

В лицето на капана, който неверниците устроили, за да отнемат живота на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), Аллах е съобщил за подкрепата Си към Пророка (Аллах да го приветства) така:

„И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят... Те лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.” (Сура Анфал, 30)

Както е съобщено и в множество от айятите на Корана, Аллах е защитавал Своите пратеници от всякакъв вид трудности, заговори и нещастия, срещу които са се изправяли, умножавал е благата и изобилието Си над тези благословени хора, след всяка трудност ги е дарявал с изход. Аллах е увеличил силата и безстрашието на Своите пратеници в трудните условия, в които са се намирали, олекотил е тежестта на  бремето им, напомняйки им за Своята милост, и е укрепил сърцата им.

Господ е подкрепил някои от Своите пратеници, като ги е дарил с чудеса. Тези чудеса, които са голямо Божие благо, са предизвикали изключително въздействие върху хората. Те са допринесли за увеличаването на вярата и ентусиазма на вярващите, а също така са станали и причина много хора да станат вярващи.

Чудесата, с които Господ е дарил Пророците

Господ е дарил някои Свои пророци с чудеса, за да може да ги предпази от злодеянията на неверниците и съдружаващите или пък за да могат да послужат за усвояване на вярата от хората. В Свещения Коран подробно са описани проповедите, животът и борбата срещу неверниците на пророците, които Аллах подкрепил с чудеса. Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства), Пророкът Муса (Моисей), Пророкът Ибрахим (Авраам) и Пророкът Исус (Аллах да ги благослови и с мир да ги дари) са свети Божии пратеници, които Господ е дарил с чудеса.

Така например капанът на неверниците, които искали да хвърлят Пророка Ибрахим (Авраам) (м.н.) в огъня, по Божие чудо се провалил. Както Аллах е съобщил и с айята: „Рекохме Ние: “О, огън, бъди студен и безопасен за Ибрахим!”” (Сура Анбиа, 69), Той е повелил на огъня да стане студен за Пророка Ибрахим (м.н.). Ето така, по Божие чудо, капанът, който неверниците замислили срещу Пророка Ибрахим (м.н.), бил заличен. В Корана Аллах е съобщил за другите чудеса, с които е дарил някои от пратениците Си, така:

Чудесата, които Пророкът Исус (м.н.) показва на народа си

„Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен! И как те научих на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието. И ето, сътворяваш от глина образ на птица ­ с Моето позволение, и духваш в нея, и става птица ­ с Моето позволение. И изцеряваш слепия и прокажения ­ с Моето позволение. И ето, извеждаш мъртвите ­ с Моето позволение. И как възпрях от теб синовете на Израил, когато им донесе ясните знаци. И рекоха неверниците измежду тях: “Това е само явна магия.” (Сура Маида, 110)

„И ще го стори пратеник при синовете на Израил: “Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.” (Сура ал-Имран, 49)

Превръщането на тоягата на Пророка Муса [Моисей] (м.н.) в змия и поглъщането на измамите на отсрещните

„Каза [Фараонът]: “Щом си донесъл знамение, представи го, ако говориш истината!” И [Муса] метна тоягата си, и ето я ­ явна змия!” (Сура Араф, 106- 107)

„И метни това, което е в десницата ти, ще погълне то стореното от тях. Те направиха само една хитрина на магьосник. А магьосникът не ще сполучи, където и да отиде.” (Сура Та Ха, 69)

kaplan
 

"Нашето Слово към нещо, когато го пожелаем, е само да му кажем: “Бъди!”. И то става."
(Сура Нахл, 40)

Ръката на Пророка Муса [Моисей] (м.н.) става сияйнобяла

„И сложи ръката си под мишницата, ще я извадиш сияйнобяла, без болест ­ друго знамение, ­  за да ти покажем от Нашите най-големи знамения.” (Сура Та Ха, 22-23)

Удряйки с тоягата си, Пророкът Муса [Моисей] (м.н.) разцепва морето

„И когато двете множества се съгледаха, спътниците на Муса рекоха: “Ние сме настигнати.” Рече: “Не! Моят Господ е с мен и Той ще ме напъти!” И разкрихме на Муса: “Удари с тоягата си по морето!” И то се разцепи. И всеки къс бе като огромна планина. И сторихме там другите да се приближат. И спасихме Муса и всички, които бяха с него. После издавихме другите.” (Сура Шуара, 61-66)

Птиците, които Пророкът Ибрахим [Авраам](м.н.) разделил на парчета, се върнали при него живи

Peynir&MeyveliSofra

Картината на име "Трапеза със сирене и плодове" на Флорис ван Дейк (1575-1651), Амстердам, музеят Рикс.

„И когато Ибрахим рече: “Господи мой, покажи ми как съживяваш мъртвите!” Рече: “А нима не си повярвал?” Рече: “Да, повярвах! Но за да се успокои сърцето ми.” Рече: “Вземи тогава четири птици и ги събери, после върху всяка планина положи по къс от тях, после ги позови и те ще дойдат при теб с устрем! И знай, че Аллах е всемогъщ, премъдър!” (Сура Бакара, 260)

При Мария (м.н.) винаги имало готова храна

„... Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече: “О, Мариам, откъде имаш това?” Тя рече: “От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.” (Сура ал-Имран, 37)

Чудотворното спасяване на Пророка Юнус [Йон] (м.н.), който бил погълнат от кит

„И Юнус бе от пратениците. Избяга той на натоварен кораб. И жребий хвърлиха, и той бе от губещите. И го глътна китът, и заслужи порицание. И ако не бе от възхваляващите, щеше да прекара в корема му до Деня, когато ще бъдат те възкресени. Но го изхвърлихме изтощен на голия бряг.” (Сура Саффат, 139-145)

Благовестяването с дете на Пророка Закария [Захарий](м.н.), въпреки напредналата му възраст

„Там Закария позова своя Господ. Рече: “Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова.” И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовестява за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.” Рече: “Господи мой, как ще имам син, когато вече ме застигна старостта, а жена ми е бездетна?” Рече: “Така! Аллах прави каквото пожелае.” (Сура ал-Имран, 38-40)

В айятите на Корана, освен споменатите по-горе, са съобщени още множество чудеса. Тези чудеса са се случили единствено по волята на Аллах, Владетеля на цялата вселена и Притежателя на безкрайната сила и мощ. Всяко едно чудо се изпълнява със заповедта „Бъди” на Аллах и по начина, по който Той пожелае. В един айят от Корана Аллах повелява следното:

„И изпратихме пратеници преди теб, и им отредихме съпруги и потомство. И не е било пратеник да донесе знамение, освен с позволението на Аллах. Всеки срок е записан.” (Сура Раад, 38)

В сура Маида също се съобщава, че Пророкът Исус (м.н.) е извършвал чудесата с позволение на Аллах:

„Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен! И как те научих на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието. И ето, сътворяваш от глина образ на птица ­ с Моето позволение, и духваш в нея, и става птица ­ с Моето позволение. И изцеряваш слепия и прокажения ­ с Моето позволение. И ето, извеждаш мъртвите ­ с Моето позволение. И как възпрях от теб синовете на Израил, когато им донесе ясните знаци. И рекоха неверниците измежду тях: “Това е само явна магия.” (Сура Маида, 110)

Всички пророци са благословени личности, които са отдадени на Господа, притежават възвишена нравственост, предпочетени са пред народите и са им дадени за пример. Както всички останали хора те също са безпомощни и нуждаещи се пред Господа. Аллах е този, Който е сътворил цялата вселена от небитието, Който притежава безусловна сила и власт над всички същества. Контролът над всичко живо и неживо принадлежи на Аллах. Цялата вселена, всичко живо и неживо на небесата и земята: всички хора, животни, растения и вещи, принадлежат на Аллах. Всички те са сътворени от Господа на световете Аллах. Всичко се движи по Негова воля и може да съществува дотолкова, доколкото Той пожелае. 

Всевишният Аллах е този, Който дава препитание на всички живи организми, Който ги дарява с блага от небесата и земята, Който озеленява земята, потъмнява нощта, Който прави Слънцето ярка светлина и създава сезоните. Аллах е този, Който е сътворил всички хора, живели от момента на сътворението на земята. Всичко живо или неживо дължи съществуванието си на Аллах и в своето съществувание има нужда от Него. Пророците, които Господ е избрал измежду хората и е удостоил с пратеническата служба, също са сътворени от Аллах хора, които действат по Негова повеля и се нуждаят от Него. Чудесата, които са извършвали, пък са възможни единствено с Божие позволение.

kaplan
 

И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойде при тях знамение, непременно ще му повярват. Кажи: “Знаменията са от Аллах, но кое ще ви накара да осъзнаете, че дори и да дойдат, те не ще повярват?”
(Сура Анам, 109)

Безпределната сила на Господ е съобщена в сура Анбиа по следния начин:

„Негови са всички на небесата и на земята. А онези, които са при Него, не се големеят да Му служат и не се изморяват. Прославят Го нощем и денем, и не престават. Или [неверниците] се сдобиха от земята с божества, които възкресяват? Небесата и земята щяха да се разрушат, ако имаше на тях други богове освен Аллах. Пречист е Аллах, Господът на Трона, от онова, което Му приписват! Не Той ще бъде питан какво върши, а те ще бъдат питани. Или приеха вместо Него други богове? Кажи [о, Мухаммад]: “Дайте своя довод! Това е послание за онези, които са с мен, и послание за онези преди мен.” Но повечето от тях не знаят истината и се отдръпват.” (Сура Анбиа, 19-24)

Нашата цел в тази книга е да напомним на хората една част от чудесата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), който Аллах е дал за пример на хората с възвишения си морал, с дълбоката си вяра и всяко свое действие и дума. Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) с позволение на Аллах е извършил множество чудеса през живота си. Докато на една част от тези чудеса са станали свидетели само сподвижниците на Пророка (Аллах да го приветства), другата част пък са били видени от повечето от неверниците.

Една част от чудесата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) са представени в Корана, а друга част в хадисите на Пророка (Аллах да го приветства) и в разнообразните тълкувания на Ислямските учени. Нашата цел е да покажем на хората чудотворните страни на този свят човек, изпратен като милост за световете, и да ги призовем да усвоят като пътеводител Свещения Коран и сунната на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства).

 

1 / total 9
You can read Harun Yahya's book Чудесата На Пророка Мохамед (аллах Да Го Приветства) online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
CAMİAMIZA YÖNELTİLEN CİNSELLİK KONULU İFTİRALAR TÜMÜYLE UYDURMA VE GERÇEK...
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.