Ал-Хидр (м.н.) е сред хората

Ал-Хидр (Бог да го благослови и с мир да го дари), който според мнението на голяма част от Ислямските учени е твърде вероятно да е бил пророк, е един благословен човек, дарен с мъдрост и знание. Той eпритежавал знанието „Ледюн”. Думата „Ледюн” означава: Наименование на непознато знание. Човек, който притежава това знание не само открива тайни и мистерии до степента, до която Бог му позволи, но също така знае и някои божествени тайни. (ТЮР-ДАВ, Голям Лугарт, 558)

Всички учени от Ахлу-Сунна са на мнение, че личността, която е спомената в 65-и айят на сура ал-Кахф: „...един от Нашите раби, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на знание от Нас.”, е ал-Хидр (м.н.). В Коранът е съобщено, че Пророкът Муса (Мойсей) (м.н.) се е срещнал с ал-Хидр (м.н.), че заедно са направили едно пътешествие и че е искал да се възползва от знанието, с което Господ е дарил ал-Хидр (м.н.).

Освен за пътешествието на ал-Хидр (м.н.) с Пророка Муса (м.н.) в хадисите са предадени множество надеждни сведения относно ал-Хидр (м.н.). По време на цялата Ислямска история една от най-разискваните теми е дали ал-Хидр (м.н.) е жив или не. Според информацията представена в хадисите и тълкуванията на видните Ислямски учени ал-Хидр (м.н.) е жив.

Сред видните мючтехиди (велики Ислямски учени, които издават постановления, излизайки от хадисите и останалите религиозни източници) и хадисни учени, които твърдят, че ал-Хидр (м.н.) е жив, са:

  • Видният хадисен учен Шехлюлислям Такъйдин Абу Омар Ибн-юс Салах;
  • Великият хадисен хафъз (човек, който знае Корана наизуст) Ибн-и Хаджер Аскалани;
  • Видният хадисен учен Камил Ел-Хафъз Абу Джафер Тахави;
  • Известният хадисен учен, тълкувател на Корана и учен по фъкъх Имам Джелялледин Суюти;
  • Имам Раббани;
  • Видният тълкувател на Корана Ибн-и Кесир;
  • Авторът на тълкуванието на Корана „Руху’л Бейян” Исмаил Хаккъ Бурсеви
  • Известният Ислямски учен Бадиуззаман Саид Нурси

Така например Ибн-и Кесир е изразил по следният начин, че ал-Хидр (м.н.) е жив:

„Сега пък съществува единодушие между по-голямата част от учените, че ал-Хидр (м.н.) е жив. И като доказателство за това твърдение са представили множество сведения, предания и хадиси.”

 

Разказът за ал-Хидр (м.н.) в Корана

В Коранът е описано подробно пътешествието на Пророкът Муса (Мойсей) (м.н.) и ал-Хидр (м.н.). По-долу ще представим този разказ и голямата мъдрост и поуки, които са скрити в него:

“И каза Муса на младия си помощник: “Не ще спра, додето не стигна мястото, където се събират двете морета, дори да продължа с години.” ” (Сура ал-Кахф: 60)

Тук думата “млад” ни навежда на мисълта, че когато човек прави нещо трябва да търси съдействието на младите хора и да работи с тях. Младите хора трябва да бъдат мотивирани да използват своята енергия, динамичност, сила, амбиция и емоционалност за извършването на праведни дела в името на Бог. Всъщност на това се обръща внимание и в айятите и се съобщава, че от целия народ на Пророка Муса (Мойсей) (м.н.) са повярвали само малцина младежи:

“Но поради страх от мъчението на Фараона и знатните му хора, на Муса повярваха само малцина (младежи) от неговия народ. Фараонът бе надменен на земята и бе от престъпващите.” (Сура Юнус, 83)

В шейсетият айят от сура ал-Кахф е обърнато внимание и на мястото за среща, към което Пророкът Муса (м.н.) пътувал. Муса (м.н.) знаел, че ще се срещне с някой и че това ще стане там, “където се събират двете морета”. Това място би могло да е всяко едно място по света, което отговаря на описанието.

"И когато стигнаха мястото, където двете се събират, забравиха своята риба и тя пое пътя си, порейки морето. И когато се отдалечиха, той рече на слугата си: “Дай ни [рибата] за нашия обед! Усетихме изтощение от това наше пътуване.” Рече [слугата]: “Видя ли, когато се приютихме до скалата, забравих рибата. Само сатаната ме накара да забравя за това и да не се сетя. И по чудо тя пое пътя си в морето.” Рече [Муса]: “Това е, към което се стремяхме.” И се върнаха обратно, следвайки своите дири." (Сура ал-Кахф, 61-64)

В айятите е съобщено, че Пророкът Муса [Мойсей] (м.н.) и помощникът му са взели за храна със себе си риба. Но преди да дойде времето за хранене Бог направил така, че и двамата да забравят за рибата и тя отплувала по течението надалеч от тях. Но това забравяне носи със себе си огромна благодат. Бог прави така, че Муса (м.н.) и младият му помощник да забравят за храната си. Пророкът Муса (м.н.) пристигнал до мястото, където се събират двете морете, за да може да се срещне с един свят човек. За да достигнат до това определено в съдбата им място, Пророкът Муса (м.н.) и младият му помощник пътували дълго време. Но те се нуждаели от повече подробности, за да достигнат до точното място за среща, защото там, където двете морета се събирали, в действителност бил един обширен район. Без да знаят къде точно в този район трябва да отидат откриването на човекът, който трябва да срещнат, ще бъде доста трудно. Именно в този момент ние виждаме благодатта в бягството на рибата. Това бягство е било ясен знак, защото на рибата е била възложена задачата да даде необходимите подробности за мястото на срещата. Мястото, където рибата избягала в резултат на разсеяността на Муса (м.н) и неговият помощник в същото време било и самото място на срещата. Бог е определил уреченото място за срещата да бъде тук и е използвал бягството на рибата, за да посочи това.

“И намериха един от Нашите раби, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на знание от Нас .” (Сура ал-Кахф: 65)

Бог е Всемилостивият, Милосърдният и Най-снизходителният към Своите раби. Пророкът Муса (Мойсей) (м.н.) тръгнал на път, за да се срещне с ал-Хидр (м.н.), човек, на който Бог е дарил от милосърдието си. Следователно в него са били отразени качествата на благосклонност и милосътдие на Бог, което му позволило да получи превъзхождаща мъдрост от Бог и да стане един от Неговите прославени слуги.

"Муса му рече: “Може ли да те последвам, за да ме научиш на онова, на което си научен за верния път?”" (Сура ал-Кахф, 66)

От съобщеното в айятите разбираме, че Пророкът Муса (м.н.) предварително чрез откровение е получил подробна информация за този човек, с който ще се срещне. Съществуват множество доказателства за това. Например Пророкът Муса (м.н.) е положил усилие, за да достигне до мястото на срещата, въпреки че се е намирал на доста отдалечено спрямо него място. Защото той е знаел, че човекът, с който ще се срещне там, ще му бъде от голяма полза. Той знае, че това не е някаква си обикновена среща, а много специална такава. Поради тази причина, той решава да се изправи срещу всякакви трудности и да измине един дълъг път.

Нещо повече, непосредствено след срещата той познава човекът срещу себе си, забелязва неговата възвишена нравственост и мъдрост, и го моли да се присъедини към него. Именно това показва, че му е било съобщено от преди това, че човекът срещу него е надарен с мъдрост, че е един благословен човек. (Бог знае най-добре)

Твърде вероятно е на Пророкът Муса (м.н.) чрез откровение да е съобщено, че този човек е правоверен и повежда по правия път, че той трябва да го последва и получи мъдрост от него. (Бог знае най-добре) Освен това става ясно, че Пророкът Муса (м.н.) знае, че с тази мъдрост и познание, които ще получи от него, ще достигне до правия път. Ето защо, когато го вижда, веднага му казва, че иска да се присъедини към него.

"Рече [ал-Хидр]: “Ти не ще можеш да търпиш заедно с мен. И как ще изтърпиш онова, за което нямаш знание?”" (Сура ал-Кахф, 67-68)

Както е подчертано в айятите ал-Хидр (м.н.) също е имал подробна информация за Пророка Муса (м.н.). Освен това, от разговорът става ясно, че ал-Хидр (м.н.), с Божие позволение, е имал знание за бъдещето.

След като ал-Хидр (м.н.) чул предложението на Пророка Муса (м.н.), той му отговорил, че няма да може да изтърпи да бъде заедно с него. Изключително забележително е, че още преди да се е случило нещо, преди ал-Хидр (м.н.) да знае или да е видял как Пророкът Муса (м.н.) ще постъпи, е казал такова нещо. Причината за това е, че ал-Хидр (м.н.) е знаел бъдещето. (Бог знае най-добре)

Това, че ал-Хидр (м.н.) е притежавал тази информация е също така и показател за това, че всичко се случва по Божията воля. Защото Бог дарява знание за бъдещето само на избраните от него раби и дотолкова, доколкото Той пожелае. Способността на ал-Хидр (м.н.) да съобщава бъдещето е възможно единствено с Божие позволение.

"Рече [Муса]: “Ще откриеш, ако Аллах желае, че съм търпелив и не ще ти се противопоставя в нищо.”" (Сура ал-Кахф, 69)

Както се вижда от айята, на думите на ал-Хидр (м.н.) Пророкът Муса (м.н.) отвръща с поведение, което е напълно по Мюсюлмански, и отговаря с думите "ако Аллах желае". Това е израз на отдадеността на вярващите на Бог, това, че те знаят, че съдбата действа всеки един момент и че ако Бог не пожелае те няма да имат сила да направят нищо.

Както е споменато в 23-и и 24-и айят на сура ал-Кахф Бог е повелил за нищо да не се казва "ще свърша това утре", а да се казва "ако Бог пожелае".

С този отговор на Пророка Муса (м.н.) Бог е обърнал внимание на това, че вярващите преди да започнат някаква рябота, преди да вземат решение за нещо, преди да си направят някакъв план за следващия ден непременно трябва да казват "ако Бог пожелае". Защото отново Бог е този, Който дава на човека силата и способността за изпълняването на тази работа, Който накрая ще допринесе за успешното й изпълнение.

Мюсюлманите не трябва да забравят дори и за миг тази важна истина, не трябва да забравят, че всяко едно нещо, което се случва във Вселената е под Божия контрол и знание.

"Рече [ал-Хидр]: “Ако ме последваш, не ме питай за нищо, докато аз сам не ти спомена за него!”" (Сура ал-Кахф, 70)

В разказът за Пророка Муса (м.н.) и ал-Хидр (м.н.) още веднъж е наблегнато на значението на покорението пред Божиите пророци и пратеници. По време на тази отдаденост вярващите трябва да придадат значение на проявяването на внимателно уважение. В някои от айятите значението на покорението пред пророците е съобщено така:

"Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител." (Сура ан-Ниса, 80)

"И покорявайте се на Аллах и на Пратеника, за да бъдете помилвани!" (Сура ал-Имран, 132)

Когато вярващите се покоряват на прятениците, те трябва да знаят, че в действителност се покоряват на Бог. Те трябва да гледат на всяко едно взето от пророците решение или извършено от тях дело като на нещо мъдро и благоприятно, и да им се подчинят от сърце.

Ако вярващият не може да забележи тази благоприятна страна, то той трябва търпеливо и с уважение да изчака обяснението на нещата. Причиняването на притеснение със задаването на ненужни въпроси или проявяването на любопитство са неща, от които всеки вярващ трябва да се въздържа.

Ако вярващият не вижда благоприятната страна в някое извършено дело или изречена дума, то това, което му остава е да изчака с уважение мъдрото обяснение на пророка или пратеникът, на който се е покорил. Един вярващ, който притежава този начин на мислене, веднага ще забележи, че първоначалната му реакция не е била правилна. Всъщност, в айятите е съобщено, че когато намерят за добре пратениците ще обяснят мъдростта в извършените дела, взетите решения или изречените думи. Ето така, с думите "докато сам не ти спомена за него" ал-Хидр (м.н.) е подсказал на Пророка Муса (м.н.), че ще му съобщи мъдростта скрита в нещата, които ще им се случат.

"И тогава двамата тръгнаха. Когато се качиха на кораба, [ал-Хидр] го проби. Рече [Муса]: “Нима го проби, за да издавиш пътниците му? Ти извърши нещо недопустимо.”" (Сура ал-Кахф, 71)

От този айят на сура ал-Кахф става ясно, че по време на пътешествието си с ал-Хидр (м.н.) Пророкът Муса (м.н.) не е взел със себе си младият си помощник. В това може да е скрита голяма мъдрост. Но една част от нея би могло да е посочването на значението на поединичното обучение.

И наистина, поединичното обучение е възможно най-добрият начин на обучение. Известен факт е, че в група хората се разсейват и се затрудняват да се съсредоточат. Дори и групата да се състои от трима човека се знае, че човек се разсейва и се затруднява да съсредоточи вниманието си върху това, което му бива преподавано. Поради тази причина в Корана е посочено индивидуалното обучение. Ето така, тъй като човек много по-лесно може да се съсредоточи, да насочи вниманието си към темата и да осъществи пряк контакт с преподавателя, то той може да разбере нещата по-бързо. Всъщност, значението на вземането на частни уроци, което е в сила по цял свят днес, се дължи именно на тези свои положителни особености.

В този айят е обърнато внимание на още едно нещо: Пророкът Муса (м.н.) много добре е знаел, че ал-Хидр (м.н.) е много ценна личност, че е надарен с мъдрост.

Събитието, което е съобщено в айята, е моментът, в който в съдбата настъпва събитието, че няма да може да изтърпи, за което ал-Хидр (м.н.) е съобщил на Пророка Муса (м.н.) още в началото. По този начин една част от съобщената на ал-Хидр (м.н.) информация се бе изпълнила.

"Рече: “Нали ти казах, че не ще можеш да търпиш заедно с мен?” Рече: “Не ме упреквай за това, че забравих, и не ме натоварвай с нещо непосилно за мен!”" (Сура ал-Кахф, 72-73)

В тези айяти на сура ал-Кахф е забележителна убедеността в думите на ал-Хидр (м.н.). Когато ал-Хидр (м.н.) съобщава събитията, които ще се случат, той говори по много убеден начин. С думите си “Нали ти казах, че не ще можеш да търпиш заедно с мен?”, той разкрива как Пророкът Муса (м.н.) в никакъв случай няма да може да изтърпи.

В 73-и айят отново е посочено, че всичко се случва по Божията воля. В никакъв случай не е възможно човек да предотврати излизането дори и на една дума от устата си. Защото Бог кара всяко нещо да проговори. Бог притежава силата да накара всяко живо или не живо същество да изрече това, което Той пожелае. Всъщност, в айятите на Корана е съобщено, че в Деня на равносметката Бог ще накара зрението, слуха и кожата на хората да проговорят. В айятите това е разкрито така:

"Когато стигнат там, и слухът, и зрението, и кожата им ще свидетелстват против тях за онова, което са вършили. И ще кажат на кожата си: “Защо засвидетелства против нас?” Ще каже: “Накара ме да говоря Аллах, Който кара всяко нещо да проговори. Той ви сътвори първия път и при Него е вашето завръщане.” И не се опасявахте, че и слухът, и зрението, и кожата ви ще свидетелстват за вас, а предполагахте, че Аллах не ще узнае много от онова, което правите." (Сура Фуссилат, 20-22)

В други айяти пък Бог ни съобщава, че без Негово разрешение нито едно същество няма да може да проговори:

"Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемилостивият. Не ще могат с Него да говорят в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите ще се възправят в редица. Не ще продумат, освен комуто Всемилостивиятт позволи, и той правдиво ще говори."(Сура ан-Наба, 37-38)

Бог причинява забравянето и помненето. Бог господства над мозъчната дейност на всички хора живяли от миналото до днес. В съдбата на Пророка Муса (м.н.) е записано миг по миг както да забрави, така и да зададе съобщеният в айята въпрос. Нито един човек не може да управлява мозъчните си функции и да предотврати това забравяне или да възпре думите, които ще изрече. Бог може да накара в желан от Него момент, желан от Него човек да забрави желан от Него въпрос. Ако пожелае за миг може да му отнеме цялата памет или ако пожелае пък може да сътвори в паметта му като мъдрост неща, които въобще не е знаел от преди това. Всичко това може да се случи единствено ако Бог пожелае.

От думите "не ме натоварвай с нещо непосилно за мен" на Пророка Муса (м.н.) става ясно, че той не иска да прекъсне обучението си с ал-Хидр (м.н.).

"И пак тръгнаха, додето срещнаха едно момче, и той го уби. Рече [Муса]: “Нима ти уби една чиста душа не за възмездие? Ти извърши нещо скверно.”" (Сура ал-Кахф, 74)

Въпреки своите клетви за обратното Пророкът Муса (м.н.) не може да промени съдбата си и да спре да задава въпроси. Въпреки че е знаел, че ал-Хидр (м.н.) действа по Божие наставление, че е мъдър човек и че му се е подчинил, Пророкът Муса (м.н.) се ядосал на действията му.

Не трябва да се забравя обаче, че този, който дава или отнема живота на всеки човек, е единствено Бог. Ако Бог не пожелае нито един човек няма да може да убие някой друг. Бог съобщава това в сура ал-Анфал, така:

"Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли, когато хвърли, а Аллах хвърли, за да подложи вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е всечуващ, всезнаещ." (Сура ал-Анфал, 17)

Aл-Хидр (м.н.) е праведен човек, който действа по Божие наставление. Всяко едно действие, което извършва, всяка една дума, която изрича, стават по Божие наставление. Освен това никой освен Господ не може да знае дали убитото дете е било "чиста душа". Но Пророкът Муса (м.н.) изрича тези думи, защото Бог е пожелал той да направи това и това е предопредолено в съдбата му.

"Рече: “Нали ти казах, че не ще можеш да търпиш заедно с мен?” Рече [Муса]: “Ако после те попитам за [още] нещо, тогава повече не ме води с теб! Ти вече ще имаш извинение от мен.”" (Сура ал-Кахф, 75-76)

Бог е този, който дарява рабите си с търпение или им го отнема, когато пожелае. В много айяти от Корана е подчертана тази важна добродетел на вярващите, но се съобщава, че Бог е този, който дарява търпението. Така например в сура ал-Бакара е съобщено, че войската на Талут се е молила на Бог за да им дари търпение:

"И щом се изправиха пред Джалут и войските му, рекоха: “Господи, излей търпение над нас и стъпките ни затвърди, и ни подкрепи срещу неверниците!”" (Сура ал-Бакара, 250)

От 76-и айят от сура ал-Кахф разбираме, че Aл-Хидр (м.н.) е бил обезпокоен от поведението на Пророка Муса (м.н.). Въпреки че в началото Aл-Хидр (м.н.) е казал, че Пророкът Муса (м.н.) няма да успее да прояви търпение, Пророкът Муса (м.н.) е потвърдил обратното, но след двете събития той решил да намери друго решение. Ето защо, за да може Aл-Хидр (м.н.) да не се откаже от обучението той използвал нов начин за убеждение. Целта на Муса (м.н.) е като вдъхне сигурност и даде гаранция на Aл-Хидр (м.н.) да го разубеди да не се отказва от обучението. Пророкът Муса (м.н.) иска обучението му да продължи възможно най-дълго и той да се възползва възможно най-много от надареният със специална мъдрост Божий раб - ал-Хидр (м.н.). Поради тази причина като решение открил предлагането на убедително условие.

"И пак тръгнаха, додето стигнаха при жителите на едно селище. Поискаха от жителите му да ги нахранят, а те отказаха да ги нагостят. И намериха там стена, готова да рухне. Той [веднага] я изправи. [Муса] рече: “Ако пожелаеше, ти би взел отплата за това.”" (Сура ал-Кахф, 77)

Пророкът Муса (м.н.) и ал-Хидр (м.н.), които продължили пътешествието си, достигнали до един град, в който не били посрещнати гостоприемно. От това посрещане става ясно, че пътешествието им е било доста трудно. Жителите на града се опитали да не ги допуснат в града си като отказали дори да им дадат и храна.

С този айят Бог посочва ползата от излагането на всякакви трудности с цел откриване на добротата и мъдроста. (Бог знае най-добре) Пророкът Муса (м.н.) също е бил готов да се изправи пред всякакви трудности, за да бъде с ал-Хидр (м.н.), за да се възползва от неговата мъдрост и съвети. Това в действителност е един вид препоръка за всички вярващи. Когато Мюсюлманите се изправят срещу подобна ситуация, те трябва да проявят същата решителност и благородно поведение.

В айята също така е посочено, че ал-Хидр (м.н.) е изключително сръчен, ловък и бърз. Това става ясно както от повреждането на кораба без да забележат тези, които са на него, така и от бързината при построяването на стената и нейната устойчивост. С думите "веднага я изправи" Бог посочва в Корана тази бързина и опитност. Нещо повече, когато е пробил корабът ал-Хидр (м.н.) е проявил голямо майсторство. Той не го е унищожил, а само с няколко повреди го е привел във вид, в който отсрещната страна да не го одобри. От тук се разбира, че ал-Хидр (м.н.) е бил много запознат с материалите, от които са направени корабът и стената.

В продължението на айята Пророкът Муса (м.н.) задава третият, а и последният си въпрос на ал-Хидр (м.н.). От мъдростта, с която Бог го е дарил, ал-Хидр (м.н.) много добре знае дали трябва или не да вземе заплащане за построяването на стената.

Не е задължително човек да взима възнаграждение за работата, която е свършил. Докато в някои ситуации се взима възнаграждение, в други пък не се взима. Това може да се променя в зависимост от случая и условията. Всичко, което вярващият прави е за да спечели Божието благоволение. Така както някоя работа, която вярващият върши може да бъде заплатена, по същият начин може да бъде и без заплащане. Парите, които бъдат взети от заплащането, обаче също трябва да бъдат похарчени за спечелване на Божието благоволение.

"Рече: “Това е раздялата между мен и теб. Ще ти съобщя тълкуването на това, за което не можа да изтърпиш." (Сура ал-Кахф, 78)

Този последен въпрос, зададен от Пророка Муса (м.н.), изпълнява ролята на знак за това, че е настъпило времето за раздяла. Бог е накарал Пророкът Муса (м.н.), обещавайки на ал-Хидр (м.н.) да се разделят ако зададе още един въпрос, сам да определи причината за раздялата.

В този айят се съобщава, че с думите "Ще ти съобщя тълкуването на това, за което не можа да изтърпиш" ал-Хидр (м.н.) е казал на Пророка Муса (м.н.), че ще му обясни за всичко, което се е случило. Всичко, което Пророкът Муса (м.н.) и ал-Хидр (м.н.) са преживяли по време на пътуването си, е предопределено в съдбите и на двамата, и е записано при Бог. Не съществува никаква възможност те да се случат по някакъв друг начин. Както времето и мястото на срещата, така и времето на раздялата им са известни при Бог. Бог е определил тези моменти в съдбите и на двамата.

"Относно кораба ­ той бе на бедняци, работещи в морето, и исках да го повредя, защото зад тях имаше цар, който отнема насила всеки кораб." (Сура ал-Кахф, 79)

След като съобщил решението си да се разделят, ал-Хидр (м.н.) започнал да обяснява една по една причините, поради които той е постъпил по определеният начин. При първото събитие ал-Хидр (м.н.) бе пробил един кораб. Но зад пробиването на този кораб стоят няколко важни причини.

Преди да обясним мъдростта скрита зад това поведение на ал-Хидр (м.н.) трябва да се спрем на неговата милостивост. Ал-Хидр (м.н.) веднага се е притекъл на помощ на бедните като е искал да предотврати изпадането им в тежко положение, угнетяването им от жестоките хора. Това негово поведение показва обичта, състраданието и милостивостта, които той изпитва към бедните и изпаднали в нужда хора.

Ал-Хидр (м.н.), който е един от Божиите раби надарени с възвишена мъдрост, подобно на всички останали пратеници е милосърден и състрадателен, той е един човак надарен с благосклонност от Бог. Поради тази причина, за да помогне на тези бедни и нуждаещи се хора той веднага направил дупка в кораба им и по този начин, като представил корабът все едно, че е повреден и с недостатъци, той предотвратил взимането му от тираните.

В пробиването на кораба от ал-Хидр (м.н.) можем да забележим един изключителен ум и прозорливост, защото той е повредил кораба в допустими размери, така че да може след това да бъде лесно поправен и използван отново. Ето така, този, който видел корабът щял да го помисли за повреден и щял да се откаже да го вземе. Но след като опасността от изземване на собствеността им отмине собствениците на кораба щели да могат лесно да го поправят и да го въведат във вид годен за пътуване.

Друго важно нещо посочено в айята е наличието на жесток режим в района, в който се е намирал бедният народ. Както се разбира от съществуващата практика това би могло да е диктаторски режим. Деспотския режим в този регион би могъл да е изземал безпричинно собствеността на вярващите. Поради тази причина е твърде вероятно вярващите да са живели в трудност и да не са могли да намерят изход от това положение. (Бог знае най-добре)

Изземането на собствеността на хората по този начин, без никаква причина, е често срещана практика, използвана в миналото в деспотичните феодални или монархични системи, или в съвременните фашистки и комунистически режими. Тези тоталитарни режими, изземайки собствеността на беззащитния народ, са го излагали на глад и мизерия. Това е доказателство, че разбирането за този вид жестоко управление е дошло още от далечното минало.

"А относно момчето ­ родителите му бяха вярващи и се опасявахме то да не ги въвлече в произвол и неверие. И искахме техният Господ да ги дари в замяна с по-добро по чистота и по-милосърдно." (Сура ал-Кахф, 80-81)

В 80-и айят е съобщено, че родителите на детето са били вярващи. Тази информация ни посочва, че през онова време е съществувала праведност.

Когато бъдат обяснени айятите свързани с отнемането на живота на детето от ал-Хидр (м.н.) другото нещо, на което трябва да се обърне внимание е, че смъртта на детето е по Божие решение. В съдбата на детето Бог е определил времето и мястото на смъртта му. С айята: "Той е Онзи, Който ви сътвори от глина, после отсъди един срок и определен срок има при Него..." (Сура ал-Анам, 2), Бог напомня на хората тази истина. Според съобщеното в Корана ангелите прибират душата на всеки един човек. В сура ал-Анфал Бог съобщава този факт така:

"И ако ти [о, Мухаммад] би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: “Вкусете изгарящото мъчение!”" (Сура ал-Анфал, 50)

Прибирането на душата от ангелите обаче също е само един повод, в действителност единствено Бог е този, който прибира душите на хората. Бог е отредил отнемането на душата на това дете да стане чрез ръцете на ал-Хидр (м.н.). Но причината за смъртта на детето би могла да е била и някаква друга. Би могло внезапно да е загубило живота си в резултат на злополука, спиране на сърцето му или пък удър на главата му в следствие на падане. Както Бог съобщава в айята: "... И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят."(Сура ан-Нахл, 61), когато на човек му изтече срокът не е възможно никой да спре тази дата, нито пък да я забави. Освен това, в този случай Бог е създал ангелите на смъртта като невидим повод, а от видимата страна е представил така все едно, че ал-Хидр (м.н.) е отнел живота на детето. В действителност обаче ал-Хидр (м.н.) е раб, който действа по Божие откровение и в никакъв случай не може да прекрачи извън Неговите заповеди. Ако Бог не пожелае той не би могъл да направи нищо на своя глава. За да отнеме живота на детето Бог е използвал ал-Хидр (м.н.). От своя страна ал-Хидр (м.н.) пък по Божия заповед е убил детето, за което е притежавал сигурна информация, че няма да е от вярващите. Той е искал както да предотврати детето да причини злини на родителите и околните си, така и да му попречи да затъне в грехове. Поради тази причина, с Божие позволение, той предварително взима предпазна мярка.

Една голяма част от хората се затрудняват да видят мъдростта и благодатта в събитията като например загубата на някой близък човек. В действителност обаче подобно на всяко едно събитие, което се случва на земята, така и в смъртта са скрити множество мъдрост и благодат. Една от тези мъдрости е както е съобщено и в айята: "Господ да ги дари в замяна с по-добро по чистота и по-милосърдно".

"А колкото до стената ­ тя бе на две момчета-сирачета от града и имаше под нея съкровище за тях. И баща им беше праведник. И твоят Господ поиска да стигнат зрелост и да извадят съкровището си като милост от твоя Господ. А не по своя воля го направих. Такова е тълкуването на това, за което ти не можа да изтърпиш.”" (Сура ал-Кахф, 82)

Последното тълкувание, което прави ал-Хидр (м.н.), е свързано с изграждането на стената на сираците. В този айят се подчертава, че осиротялите деца на праведните вярващи трябва да бъдат закриляни. В сура ал-Бакара Бог съобщава следното за сираците:

"... И питат за сираците. Кажи: “Най-хубаво е онова, което е за тяхно добро.” И ако съжителствате с тях, те са ваши братя. Аллах различава кой носи вреда и кой носи добро. И пожелае ли Аллах, ще ви затрудни. Аллах е всемогъщ, премъдър." (Сура ал-Бакара, 220)

Вярващите, както е споменато в айята, проявяват много голяма педантичност за защита правата на сираците, за подобряване на поведението им. Това е следствие на доброто им поведение, на проявяването на педантичност в изпълняването на заповедите и съветите на Бог. Мюсюлманите, както е споменато в айята: "... Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя]. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае." (Сура ал-Бакара, 215), извършват дарения за сираците. В айята: "И дават храна ­ въпреки че и те я обичат ­ на нуждаещ се и на сирак, и на пленник." (Сура ал-Инсан, 8), пък се съобщава, че дори и самите вярващи да са в нужда, те първо закрилят сираците. Ал-Хидр (м.н.) също, като изискване на Ислямския морал, е бил загрижен за бъдещето на сираците и е направил една много съществена инвестиция за тях. Ако ал-Хидр (м.н.) не бе поправил стената, то тя е щяла да се срути и богатството на бащата на сираците щяло да излезне наяве и имането на сираците е щяло да се разграби от злите хора. Именно поради тази причина ал-Хидр (м.н.) е изградил сигурно място, където богатството да бъде скрито и съхранено, докато сираците не достигнат пълнолетие. Той е взел една важна предпазна мярка относно тяхното бъдеще.

Тази обич и милосърдие, които ал-Хидр (м.н.) е проявил към бедните хора и сираците, както подчертахме и по-рано, са проявление на Божият атрибут "Всемилосърдният" (Притежателят на безпределната милост). Тук е посочено значението от взимане на сериозна предпазна мярка за защита на собствеността на децата чрез построяването на тази стена от ал-Хидр (м.н.), така че да бъде устойчива. Ал-Хидр (м.н.) се е уповал на Бог и поради тази причина е изградил здрава стена, която нямало да може да бъде повредена до определеното при Бог време.

Освен това, срутването на една стена може да причини много големи вреди, да доведе до смътр или нараняване на първо място на минаващите оттам хора и на второ на намиращите се наоколо растения и животни. Този айят би могъл да посочва, че повредилите се стени трябва да бъдат изградени устойчиво при повторното им застрояване. (Бог знае най-добре)

В айята освен това е съобщено, че ал-Хидр (м.н.) е казал: "А не по своя воля го направих.". Това са думи, които както по-рано подчертахме, показват, че ал-Хидр (м.н.) е знаел, че Бог е този, който върши всичко, и че всичко е предопределено в съдбата. По този начин той е обяснил, че неговите дела не са били в резултат на собствените му решения.

Както се вижда, при срещата си с ал-Хидр (м.н.) Пророкът Муса (м.н.) е преминал през едно много важно и изпълнено с мъдрост обучение, и е станал свидетел на това, че ал-Хидр (м.н.) е специален човек, който с Божие позволение е притежавал някои сведеният от неведомото. Според информацията в хадисите, разнообразните тълкувания на Ислямските учени и Ислямските исторически източници от време на време ал-Хидр (м.н.) е помагал и подкрепял пророците и праведните Божии раби.

 

Заключение

Съгласно със заповедта на Бог съобщена в айят: "споменавайте благодатта на Аллах към вас, и онова, което ви е низпослал от Книгата и мъдростта за ваше наставление" (Сура ал-Бакара, 231) в тази статия се спряхме на някои мъдрости от разказа за Пророка Муса (м.н.) и ал-Хидр (м.н.). Разбирането и полагането на усилие за прилагането на съобщените в айятите мъдрости, както и обясняването им на хората е задължение на всеки Мюсюлманин. В Корана Бог повелява така:

"В разказите за тях има поука за разумните хора. То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо, и напътствие, и милост за хора вярващи." (Сура Юсуф, 111)


2012-01-18 21:41:50

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."