Пророкът Ибрахим [Авраам] (м.н.) е бил правоверен

Бог разкрива, че е сътворил закон и път за всички нации. През цялата история Той е изпращал пророци на народите, за да им съобщят Неговите закони, заповеди и забрани. В основата си всички пророци са призовавали своите народи да повярват и да се прекланят на Бог и да се подчинят на ограниченията, които Той е установил за човечеството.

С други думи, всички истинни религии в автентичната си форма са основани на принципите да не се съдружава никой с Господа и на стремежа за спечелване на Божието благоволение, милост и Рай. От всички нации се очаква непременно да следват Божията воля и да вършат праведни дела, за да могат да спечелят Неговата награда:

"... За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Бог, щеше да ви стори една общност, но [така стори], за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Бог и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие." (Коран, 5:48)

На хората на Писанието е даден различен закон от този на Мюсюлманите, но всички искрени Евреи, Християни и Мюсюлмани трябва да Му се отдадат от все сърце, да вършат добро и да се надпреварват в извършването на добри дела. Всеки един от тях, който вярва в съществуването и единството на Бог и Отвъдното и върши добри дела, в действителност следва истинната религия, разкрита на Ибрахим [Авраам] (м.н.).

Бог разкрива, че Адам (м.н.) е първият от дългия род от пророци, към който също така спадат и неговите потомци Нух [Ной] (м.н.) и Ибрахим [Авраам] (м.н.):

"Мир за Нух сред народите! Така награждаваме Ние благодетелните. Той бе един от Нашите вярващи раби. После издавихме другите. И сред неговите последователи бе Ибрахим." (Коран, 37:79-83)

... "Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които обхождат, пребивават и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд !” (Коран, 2:125)

От Корана научаваме, че Ибрахим [Авраам] (м.н.) е бил правоверен, което означава човек, който се е отдал на Божията воля, в никакъв случай не отстъпва в името на религията си и е благочестив. В един айят Бог повелява на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) да се подчини на тази религия:

"После ти разкрихме [о, Мухаммад]: “Следвай религията на Ибрахим правоверния!” Той не бе от съдружаващите." (Коран, 16:123)

Неговите синове, внуци и останалите благочестиви вярващи, произлезли от неговия род, са приели истинната вяра, която Бог е проявил на Ибрахим [Авраам] (м.н.). Този факт е съобщен в някои айяти от Корана така:

"А кой друг се отвръщаше от вярата на Ибрахим, освен онзи, който е безразсъден за себе си? Него [Ибрахим] Ние избрахме в земния живот, а в отвъдния той е от праведниците. Когато неговият Господ му рече: “Отдай се!” ­ той рече: “Отдадох се на Господа на световете.” И завеща това Ибрахим на синовете си, [а също] и Якуб: “О, мои синове, Бог избра вашата религия ­ умирайте само отдадени!” Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Якуб и той рече на своите синове: “На какво ще служите след мен?” Рекоха: “Ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци Ибрахим и Исмаил, и Исхак ­ на Единствения Бог, и Нему ще бъдем отдадени.”" (Коран, 2:130-133)

Както бихме могли да видим, религията изповядвана от Ибрахим [Авраам] (м.н.) представлява допирната точка на Мюсюлмани, Евреи и Християни. За Мюсюлманите любовта, уважението и вярата в Ибрахим [Авраам] (м.н.) са също толкова важни, колкото и за Християните и Евреите. Но не трябва да се забравя, че тези, които съблюдават неговия морал, са тези, които са най-близко до него. Със своята запалена вяра в Господа, дълбоката си обич към Него, съблюдаването на всички Негови заповеди с охота и възвишената си нравственост е даден за пример на цялото човечество. Както Бог казва:

"Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк, и тези, които повярваха. Бог е Покровителят на вярващите." (Коран, 3:68)

Следователно всички Евреи и Християни, които вярват в Бог от цялата си душа, подобно на Ибрахим [Авраам] (м.н.) и последвалите го вярващи, трябва само да се обърнат към Бог и да последват примера на целомъдрие, искреност и проницателност на този велик Пророк. Най-добрият начин човек да покаже обичта, покорството и близостта си до пророците е да им подражава. Мюсюлманите не правят разлика между пророците и това, което им е разкрито, тъй като Бог заповядва така:

"Кажете: “Вярваме в Бог и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”" (Коран, 2:136)


2012-01-20 00:42:29

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top