Завръщането на Исус (м.н.) според Новия и Стария завет

Завръщането на Исус (м.н.) е от голямо значение за Християните. Причината за това е, че Библията, която се състои от Стар завет (Тората [Петокнижието] и други Юдейски писания) и Нов завет (четирите Евангелия, сбор от писма и Откровението на св. Йоан), съдържа множество знамения относно Последния период. Второто пришествие на Исус (м.н.) е описано ясно в Новия завет.

Старият и Новият завет дават разнообразни пояснения за бъдещите събития. Както ни е известно, докато Старият завет не споменава Исус поименно, той разкрива пришествието на спасител от рода на Давид (м.н.). В някои пасажи на Стария завет се споменава за определени събития от Последния период. Новият завет от своя страна пък е изпълен с предзнаменования относно Второто пришествие на Исус (м.н.), съпътстващите го събития и Последният период.

Коранът разкрива, че както Тората, така и Евангелието са били изменени с течение на времето и че в резултат на това те съдържат някои погрешни вярвания. Докато някои части може да са се запазили в точност с оригиналната им форма, то останалите са били променени от различни хора. Поради тази причина ние можем да се доверим на пасажите, които съответстват на Корана и хадисите. Както долуизложените примери ще покажат съществува голяма прилика между Еврейските, Християнските и Ислямски източници по отношение на Второто пришествие на Исус (м.н.) и Последния период. По-голямата част от Евреите не са приели Исус (м.н.) като Месия, а напротив, те са го угнетявали, така както са правели в миналото и с останалите пророци, които са им били изпратени.

Бог съобщава в Корана така:

И дадохме на Муса Писанието, и подир него изпратихме един след друг пратениците, и дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. Нима не ви обземаше надменност всеки път, щом пратеник ви донасяше онова, което душите ви не желаят? И някои отрекохте, а други убивате. (Коран, 2:87)

Евреите, които не признават Исус за Месия, все още очакват "истинският" Месия.

Тъй като Християните приемат, че святата им книга (Библията) се състои от Старият и Нов завет, то те тълкуват съответните въпроси под светлината на тези две книги. Когато разгледаме внимателно Евангелието ще видим, че Второто пришествие на Исус (м.н.) е една от основните теми там. Откровенията тук разкриват природните феномени и социални събития, които ще настъпят преди и след пришествието. Когато погледнем към хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) във връзка с тези събития, ще забележим, че предзнаменованията за Последният период са наближили повече отколкото са били в миналото. (За по-подробна информация, можете да се обърнете към "Знамения за Съдния ден" на Хaрун Яхя) Интересното тук е, че почти всички знамения предвещаващи настъпването на Съдния ден са настъпили в днешни дни. Следователно, можем да кажем, че съобщеният в Ислямсите източници, така както и в Старият и Нов завет, Последен период е настъпил.

 

Месията, така както е предсказан в Стария завет

Месията, чието идване е обещано в Стария завет, и за чиято поява и дейности са дадени множество сведения, е както се съобщава в Корана - Исус (мир нему). Освен думата "Месия", за очакваната личност също така са използвани думи като Крал, Господар (учител) и Манахем.

Когато в Стария завет се споменава за появата на Месията, също така често се дава и кратка информация за господството, което той ще установи. Едни от основните му характеристики са, че той ще управлява народи, ще бъде потомък на Давид (м.н.) и ще прилича на него [Давид (м.н.) също по свое време е управлявал земите, до които е успял да достигне]. При първото си идване обаче Исус не е водил война, той само е обявил пророчеството си на хората, правел е чудеса и е предавал Божиите откровения. Следователно, можем да кажем, че някои от стиховете от Стария завет се отнасят за второто му идване.

Във връзка с Месията Старият завет (Тората и останалите писания) ни дава следната информация, част от която е цитирана по-долу с цел изясняване на въпроса:

... Господ ще съди краищата на земята, ще даде сила на Своя цар и ще въздигне рога на помазаника Си. (1 Самуил 2:10)

И в дните на ония царства Бог Небесний ще въздигне царство, което вовеки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства, а само' ще стои вечно. (Даниил 2:44)

Ето, Моят раб, когото държа за ръка... Ще положа Духа Си върху него, и той ще възвести съд на народите; няма да викне, нито да възвиси гласа си, и няма да даде да го чуят на улиците, пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина; няма да ослабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд, и островите ще се уповават на Неговия закон... Аз, Господ, те призовах в правда, ще те държа за ръка и ще те пазя, ще те поставя завет за народа, светлина за езичниците, за да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седещите в тъмнина - от тъмница. (Исаия 42:1-4,6-7)

От тези пасажи става ясно, че Месията ще се пребори с всички режими, които му се противопоставят. И в края на борбата си той ще изведе човечеството от настоящото му положение, което е описано в стиховете като потисничество, слепота, затвор и тъмнина, към просвещение.

Някои от другите му качества са описани така:

Ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите му гледат, и ще решава делата, не според както ушите му слушат. Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина; с жезъла на устата си ще порази земята, и с диханието на устните си ще убие нечестивеца. (Исаия 11:3-4)

Описанията на господството на Исус (м.н.) при второто му пришествие са съвместими с описанията на пророците в Корана: Исус (м.н.) ще бъде справедлив, взимащ правилни решения, говорещ добре и мъдър лидер, който е предан единствено на Бог. Бог ще донесе мир и щастие на човечеството посредством един превъзходен водач.

Старият завет съобщава следното за господството на вярата в съществуването и единството на Бог:

В оня ден няма да има светлина, светилата ще се махнат. Тоя ден ще бъде едничък, известен само на Господа: нито ден, нито нощ; само привечер ще се яви светлина. В оня ден живи води ще потекат от Йерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море: лете и зиме тъй ще бъде. И Господ ще бъде цар над цяла земя: в него ден Господ ще бъде един, и името Му - едно. (Захария 14:6-9)

След като Исус (м.н.) убие Антихриста всички идеологии оспорващи Бог ще изчезнат. Това ясно е представено в Стария завет, защото "Господ ще бъде цар над цяла земя". Множество други пасажи също описват Божието господство през този период:

Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама като вола. Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата Ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето. (Исаия 11:6-9)

Тези описания ни напомнят на тези за Златния век от хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари). (За по-подробна информация вижте "Златният век", Харун Яхя)

 

Описанието на Второто пришествие на Исус (м.н.) в Новия завет

От общо 259 глави на Новия завет, 210 от тях съдържат 318 обяснения относно Второто пришествие на Исус (м.н.). Ясните твърдения за издигането на Исус (м.н.) при Бог и неговото завръщане на земята са както следват:

... Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. (Йоан 14:2-3)

И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески. (Матей 24:26-27)

Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий. (Матей 24:44)

Прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. (2 Тимотей 4:8)

И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят. (Матей 24:14)

Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма. (Матей 24:30)

И рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето. (Деяния 1:11)

А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя... Иисуса Христа. (Филипяни 3:20)

Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око… (Откровение 1:7)

Не искам, братя, да не знаете тая тайна (за да не възмечтаете много за себе си), че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници, и по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано: "ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Иакова". (Римляни 11:25-26)

От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата. (Матей 24:32-33)

А кога дойде Син Човеческий в славата си, и всички свети ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си. (Матей 25:31)

Както споменахме по-рано, при второто си пришествие Исус (м.н.) ще постави началото на един век на справедливост, благоденствие и целомъдрие. Както Новият завет казва:

Блажени кротките, защото те ще наследят земята. (Матей 5:5)

А молете се тъй: ... да дойде Твоето царство ... (Матей 6:9-10)

И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. (Лука 13:29-30)

Несъмнено съществуват поразяващи прилики между Ислямските, Християнските и Еврейски описания по отношение на Второто пришествие на Исус (м.н.) и глобалното владичество на религиозния морал. Тази хармония предизвиква едно огромно очакване и в трите религии. Ерата, в която живеем е може би тази, в която очакването на това чудо е достигнало своя връх, а също така е и близко да се изпълни. Това е една велика вест, която помага на вярващите да запазят високия си морал.


2012-01-22 15:13:50

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
CAMİAMIZA YÖNELTİLEN CİNSELLİK KONULU İFTİRALAR TÜMÜYLE UYDURMA VE GERÇEK...
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.