Ислямът забранява убиването на невинни хора

Според Корана един от най-големите грехове е да убиеш човешко същество, което няма никаква вина, и всеки, който направи това, ще получи зловещо наказание в отвъдното:

Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята. (Сура Ал-Маида, 32)

Както бихме могли да видим в горецитирания айят, убиването на един човек е толкова голям грях, колкото да убиеш цялото човечество. В един друг айят е разкрито значението, което вярващите отдават на човешкия живот, така:

И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот – Аллах е възбранил това, освен по право, – и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие. (Сура Ал-Фуркан, 68)

В още един айят пък Аллах повелява следното:

Кажи: “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте скверностите ­ и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек ­ това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете! (Сура Ал-Анам: 151)

Всеки, който искрено вярва в Аллах, който съвестно съблюдава Неговите святи айяти и се страхува от страданията в отвъдното, не би наранил дори един човек. Това е така, защото той знае, че Аллах е собственик на безкрайната справедливост, и ще бъде съответно възнаграден за всичките си дела. В един от хадисите си Пророкът Мохамед (с.а.с.) изброява хората, от които Аллах няма да остане доволен: “Тези, които постъпват жестоко и несправедливо по свещените земи, тези, които бленуват за пътищата на невежите и тези, които несправедливо проливат човешка кръв”. (Букхари)


2012-01-22 15:57:39

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top