Ислямът ни повелява да отблъскваме злото с добро

Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел. (Сура Фуссилат: 34)

Отвърни на злината с добрина! Ние повече знаем какво описват. (Сура Ал-Муаминун: 96)

Както бихме могли да видим от тези айяти, Аллах е обещал на вярващите, че те ще могат да си осигурят положителни резултати, докато съблюдават едно любезно поведение пред лицето на злосторничеството. Подчертано е, че дори човекът насреща да му е враг, вярващият трябва въпреки това да установи приятелски отношения с него. Отвръщането на злото с добро също така е и съществена част от разбирането за милосърдие на вярващите. Когато види човек, който е усвоил становище, което не би се харесало на Аллах, вярващият първо размисля как това би засегнало този човек в отвъдното и след това се обръща към него с търпение и хрисимост, като не се възгордява и не надменничи.

По време на своя живот вярващите могат да срещнат хора с различни характери. Те обаче няма да променят възгледа си за моралност според начина на мислене на хората, с които се срещат. Отсрещната страна може да говори подигравателно или да използва грозни думи, да се разгневява или дори да се отнася с неприязън. Истинският вярващ обаче никога не спира да бъде вежлив, сдържан и милосърден. Той няма да отговори на грозните думи с подобни такива. Той няма да се присмива на тези, които му се присмиват, или да отвръща с гняв на гнева. Той ще бъде търпелив и толерантен. В лицето на оскърбително поведение той ще се държи по начин, по който да прояви едно пристойно поведение, и с такова милосърдие, че отсрещната страна ще се засрами. Това е поведението, което ни е препоръчано от Пророка Мохамед. В един от хадисите той казва: “Бъди толерантен, така че и другите да бъдат толерантни към теб”. (Ахмад) В един друг хадис той се обръща към вярващите по следния начин: “Никой от вас не трябва да бъде от вида слаби хора, които казват: 'Аз се движа заедно с останалите хора. Ако другите хора се отнасят добре, тогава и аз ще правя това. Ако те се отнасят зле, то това е каквото и аз ще направя.' Точно обратно, вие трябва да обуздаете своите страсти, да правите добро, ако другите правят това, и да не постъпвате несправедливо, ако другите се отнасят със зло”. (Тирмидхи)

В Корана е казано на Пророка Мохамед (с.а.с.) да бъде снизходителен в лицето на предателството на някои от синовете на Израел:

...И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.. (Сура Ал-Маида: 13)

Както видяхме от този айят, Аллах заповядва на Пророка да бъде снизходителен, дори в лицето на предателството на една част от синовете на Израел. Човек също така трябва да не забравя, че лошото поведение, проявено от страна на някого, не е оправдание за проявяването на същото. Всеки един индивид е отговорен пред Аллах единствено за собствените си действия. Нещо повече, да се отвръща с милосърдие, обич и пристойно поведение на лошото държание на някой друг е, според Корана, само по себе си показател за възвишена нравственост. Това е така, защото то разкрива степента на преданост на вярващия към Бог. В един айят е разкрито възнаграждението, което едно такова добро отношение ще донесе:

Благодетелните ще имат Най-прекрасното, и дори повече, и не ще почерни техните лица нито прах, нито унижение. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно. (Сура Юнус: 26)


2012-01-23 22:32:21

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top