Представите на Ислямските учени относно "истината за материята"

Истинската природа на материалния свят, който ние наричаме “Вселена”, е била тема на дискусии в продължение на векове. Приемайки материята като единственото безусловно нещо, което съществува, материалистите отричат съществуването на Бог. От друга страна пък тези, които проумяват, че материята е само една илюзия, която няма реалност осъзнават единствеността и съществуванието на Бог.

Тази тема е широко дискутирана в сайта, като са отстоявани следните факти: Това, което се нарича материя, в действителност е само възприятие в мозъка ни. Това е доказана от науката истина. Тъй като материята е само едно усещане, то е очевидно, че е непрекъснато създавана от Бог. Божието сътворение е на ниво сетива и усещания. Той е единственото безусловно същество. Вселената е само една сянка, която се състои от това, което Бог ни разкрива.

Разясняването на този факт в светлината на научните доказателства предизвиква паника и страх у материалистите, които боготворят материята. Твърдото противопоставяне срещу тази идея от страна на материалистични кръгове ясно разкрива това. Подобни реакции са доста естествени, защото този факт предизвиква пълно разочарование и съкрушение у тези, които вярват в материята и отричат съществуването на Бог.

Както и да е, поразителното тук е, че през последните години някои Мсюлмани също така се противопоставят на този факт. Някои хора в резултат на недоразумения или погрешно разбиране отричат факта, че материята е илюзия, а и дори поддържат идеята, че тази представа противоречи на Исляма. Тук тези недоразумения ще бъдат изяснени и ще бъде обяснено как някои велики Ислямски учени всъщност са достигнали до съгласието, че материята е илюзия. 

 

Тълкувания от Имам Раббани

Това, което фактически се пояснява с думите “материята е илюзия”, е, че единственото безусловно същество е Бог. Схващането на този факт е много важно от гледна точка на това човек да вярва истински в Господ. Поради тази причина множество Ислямски учени в историята също така са обръщали внимание на този факт и са подчертавали, че целият материален свят е сътворен на ниво сетива и усещания.

Най-значителният от тези Ислямски учени, които разясняват истинската природа на материята, е Имам Раббани, който е високо почитан в Ислямския свят в продължение на хиляди години и приет като “най-големия реформатор на 10ти век по Мохамеданския календар”. В своята книга “Писма” Имам Раббани дава подробно обяснение на този въпрос. В едно от своите писма Раббани казва, че Бог сътворява цялата Вселена на ниво усещания:

“Аллах е определил мястото, където да се прояви всяко едно от качествата му (Всеправдив, Вседаряващ, Всевишен, Всемилостив), и чрез тях е отразил своите характерни черти. Телата на тези същества, които Той е сътворил, за да отрази тези свои качества, са създадени от небитието.... Той е сътворил всичко в една среда на сетива и усещания... Съществуването на Вселената е в една среда на сетива и илюзии и тя не е материална... В действителност отвън няма нищо друго освен Величественото Същество (което е Аллах)... ”.1

В едно друго писмо Имам Раббани отново подчертава, че всичко, което съществува, е сътворено единствено на равнище сетива и усещания:

По-горе бях използвал изречението “Той е сътворил всичко в една среда на сетива и усещания”. Това означава, че “Божието сътворение е на такова равнище, че освен сетива и усещания няма постоянство и наличие на предмети”. 2

Имам Раббани подчертава, че светът не е такъв, какъвто го виждаме, с други думи, всичко, което съществува, е сътворено на ниво на възприятията. Всичко, което съществува извън това равнище на усещания, представлява Бог. Всъщност това понятие “навън” е хипотетично, защото възприятието няма тяло, нито пък обем. Имам Раббани обяснява, че нещата (с други думи материята) не съществуват отвън:

Отвън не съществува нищо друго освен Бог… Може би всички творения на Всемогъщия Бог намират постоянство на ниво възприятия… По същия начин материята не съществува във външния свят, навън тя има прозрачен вид… Ако имаше точно определена външност, то тя също щеше да бъде на ниво възприятия. Тя притежава постоянство единствено благодарение на майсторството на Бог на това ниво. Накратко, тя има постоянство и външност единствено на едно равнище. Тя не съществува на една плоскост, а да се появява на друга... Не съществува никакъв признак отвън, който да й позволява да бъде видяна там... 3 
 

Тълкувания от Мухиддин Ибн ал -'Aраби

Великият Ислямски учен Мухиддин Ибн ал-‘Араби също вярва, че единственото нещо, което има безусловно съществувание, е Бог, Който е сътворил цялата Вселена единствено на ниво възприятия. Поради задълбочеността в познанията му той става известен като “Най-великия шейх” (Шайкх aл-Aкбар) и в своята творба “Същността на мъдростта” (Фусуус ал-Хикам) той разкрива, че Вселената не е нищо друго освен една сянка, която се състои от сътворените от Бог неща:

Казвам ви, че трябва да знаете, че освен Господ всичко, което съществува, или всичко във Вселената е в такава зависимост с Бог, каквато е сянката с човека. Това е положението, всичко освен Бог е Негова сянка... Няма съмнение, че сянката съществува в усещането. 4

Както ти бях обяснил, светът е представа. Той реално не съществува. Ето това е нещото, което илюзията означава. Ти си мислиш, че светът е нещо, което истински съществува, че неговото съществувание зависи от самия него и че то е независимо от Господ. Това обаче не е така. Не виждаш ли, че сянката се поражда от нейния собственик и тъй като е свързана с него, то изглежда невъзможно да я отделим от притежателя й?... При положение, че това е така, то трябва да знаеш, че ти си само една илюзия. Всичко, което възприемаш, и всичко, което твърдиш, че е “независимо от Бог” или “не съм аз”, е също така само една илюзия. Всичко, което съществува, е само едно въображение. Бог е единственият, Който притежава реално съществувание, в самото съществувание.5

Пророкът Мохамед каза, че "хората спят и се събуждат, когато умрат". Тоест предметите, които хората виждат на земята, докато са живи, са подобни на тези, които виждат, когато спят, докато сънуват, или с други думи казано - въображаеми.6

 

Изопаченията на философите

Тези обяснения относно факта, че материята е илюзия, са разбрани погрешно от някои хора и са сравнявани с възгледите на някои древногръцки или други нерелигиозни философи. Наистина има философи, които казват, че материята е илюзия, но те се отклоняват от момента, в който не успеят да разберат, че тази илюзия е сътворена от Бог. Например един древногръцки софист казва: “Материята е възприятие, което ние сами сме създали”. Този възглед има недостатък от логическа и научна гледна точка и се отклонява от истинската религия. Както бе подчертано в самото начало, истината е, че материята е възприятие, което е създадено от Бог.

Огромна грешка е да бъркате това погрешно виждане на тези философи с даденото от Ислямските учени обяснение, че “материята е създадено от Господ възприятие”. В действителност Имам Раббани споменава за тези философи, които се отдалечават от истината, когато обсъждат въпроса за материята. Той подчертава, че това, което твърди, е много различно от техните изкривени представи. В своето произведение “Писма” той казва следното:

Когато използвам думата “въображаем”, аз нямам предвид, че тя се създава и оформя от въображението... Разбира се, това, което означава в действителност, е, че Бог е сътворил света на ниво възприятия... Нещо, което е въображаемо, няма определена външност, нито тяло... То може да бъде оприличено на кръг, създаден чрез много бързо въртене около фиксирана точка. Той има външност, но няма тяло... 
От друга страна, философите, съставящи група от лунатици, всъщност говорят за нещо друго. Това, което те имат предвид, е, че светът е плод на въображението и първият е формиран от второто. Между двете има огромна разлика. 7

 

Схващането на истината за материята е от съществена важност

Както видяхме, това, че материята е само илюзия, е изключително важен факт, който е оповестен също така и от Ислямските учени. Досега, в продължение на цялата история, тази тема никога не е била достъпна за широката общественост; единствено ограничен брой хора са знаели за това. През настоящия век обаче този факт вече е обясним благодарение на доказателствата, които науката ни предоставя. Фактът, че материалният свят е един свят от възприятия, за първи път в историята е обяснен толкова ясно и разбираемо. Поради тази причина всеки трябва сериозно да обмисли този въпрос. Мюсюлманите, по-специално, трябва да му придадат едно съществено значение, защото проумяването на истинските факти относно материята е важно, за да се постигне истинска вяра в Господа. В противен случай хората ще приемат материята като безусловна действителност, което ще спомогне за развитието на материалистическите философии, които отричат Бог или изкривяват религиите.

Материалистите твърдят, че “Материята е всичко, което съществува, и че няма Бог”. Ние, от друга страна, казваме: “Единственото безусловно същество е Бог, а материята е само възприятие, създадено от Него”. Тъй като материалните неща са само възприятия, то те нямат каквато и да била сила. Цялото могъщество принадлежи на Господ, Който сътворява материята във всеки един момент. Това е истинското значение на “Ля Илаха Иллаллах”, основата на исляма, която означава “няма друго божество освен Аллах”. Не съществува друго божество освен Бог. В действителност не съществува нищо друго освен Него. Съществува единствено Бог и Неговите проявления. Всичко, което виждаме наоколо, са само Негови проявления.

Проумяването на истината отвъд материята е важно, защото то ще помогне на хората да разберат този дълбок смисъл. А фактът, че осъзнаването на тази истина е характерно за хората с дълбока вяра и мъдрост, е съобщен в един айят от Корана така:

Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия (Коран, 3:18)

 

1- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 470. Letter, p. 517-518 
2- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 357. Letter, p. 163
3- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 470. Letter, p. 519
4- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 117-18
5- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 120-22
6- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 220
7- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 480. Letter, p. 543, 545

2012-10-05 19:37:30

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."