Прецизните изчисления в сътворението на Слънцето

Бог толкова прецизно е регулирал ядрените реакции, които протичат в Слънцето, че ако тези изчисления бяха дори малко по-различни, то Слънцето никога нямаше да съществува или пък щеше да се разпадне от мощна експлозия веднага след формирането си.

Слънцето превръща водорода в хелий, като тази реакция е източникът на неговата енергия. Водородът, първият елемент на тази реакция, е най-простия елемент във Вселената, защото неговото ядро се състои от един протон. В ядрото на хелия има два протона и два неутрона. Процесът, който протича в Слънцето, е синтезирането на четири водородни атома и превръщането им в един хелиев атом. По време на този процес се освобождава огромно количество енергия. Почти цялата топлинна и светлинна енергия, която достига до Земята, е резултат на тази слънчева ядрена реакция.

Всъщност тази ядрена реакция е доста неочакван процес. Не е възможно произволно придвижващите се четири атома да се съединят и да образуват хелий. За да се случи това трябва да настъпи един двустепенен процес. Първо, двата водородни атома се съединяват и образуват едно междинно ядро, наречено „деутрон”, което се състои от един протон и един неутрон.

Добре, но коя е тази сила, която създава деутрона чрез притискането на двете ядра заедно? Тази сила е „Мощната ядрена енергия”, една от четирите основни сили във Вселената. Това е най-мощната физическа сила във Вселената и е милиард милиард милиард милиард пъти по-силна от гравитационната сила. Нищо освен тази сила не може да обедини тези ядра по този начин. (Харун Яхя, „Сътворение на Вселената”)

Сега, наистина най-любопитното нещо относно всичко това е, че проучванията показват, че сила като тази на мощната ядрена енергия е само силна толкова, колкото да е достатъчна за това, което прави. Ако тя е малко по-слаба, отколкото е, тя няма да може да обедини двете ядра. Вместо това, двата протона, приближаващи се един към друг, щяха веднага да се отблъснат и реакцията в Слънцето щеше да се провали преди още да е започнала. С други думи, Слънцето нямаше да съществува като звезда, излъчваща енергия. Във връзка с това Джордж Гриинщайн казва следното: „Ако мощната енергия беше малко по-слаба осветлението на земята никога нямаше да светне.” (Джордж Гриинщайн, „Симбиотичната Вселена” , стр.100)

Добре, а какво щеше да стане ако мощната ядрена енергия беше по-силна? За да дадем отговор на този въпрос ние първо трябва да разгледаме малко по-подробно процеса на превръщане на двата водородни атома в един деутрон. Първо, единият от протоните се освобождава от своя електрически заряд и се превръща в неутрон. А след това този неутрон, обединявайки се с един протон, формира един деутрон. Силата, която причинява това обединяване е „мощната ядрена енергия”. Силата, която превръща протона в неутрон, обаче е различна и се нарича „слаба ядрена енергия”.

На слабата ядрена енергия са й необходими приблизително 10 минути, за да превърне един протон в неутрон. На атомно ниво това е едно много дълго време и причинява забавяне скоростта на реакцията, настъпваща в Слънцето.

Нека сега повторим нашия въпрос: Какво би се случило ако мощната ядрена енергия беше по-силна? Отговорът е, че реакцията в Слънцето щеше напълно да се промени, защото слабата ядрена енергия щеше напълно да бъде изключена от реакцията. Мощната ядрена енергия нямаше да чака 10 минути протона да се превърне в неутрон, а щеше да слепи двата протона. В резултат на това на мястото на деутрона, щеше да се образува едно атомно ядро с два протона.

Учените наричат ядра като това „ди-протон”. Това е една теоретична частица дотолкова доколкото никога не е забелязана да се появява по естествен път. Но ако мощната ядрена енергия беше по силна отколкото е, то тогава в Слънцето щеше да има истински ди-протони. И какво от това? Е, отървавайки се от превръщането на протона в неутрон, ние бихме могли да отстраним „регулаторът”, който кара слънчевият „двигател” да работи толкова бавно. Джордж Гриинщайн обяснява каква би била последицата от това:

„Слънцето ще се промени, защото първият етап от формирането на хелия няма вече да е формирането на деутрон. Той ще бъде формирането на ди-протон. И тази реакция няма да включва превръщането на протона в неутрон. Ролята на слабата ядрена енергия ще бъде елиминирана и ще бъде включена единствено мощната ядрена енергия … и в резултат на това слънчевото гориво внезапно ще стане много много добро. То ще стане толкова мощно, толкова силно реактивно, че Слънцето и всяка една друга звезда като него мигновено ще експлодират.” (Джордж Гриинщайн, „Симбиотичната Вселена” , стр.100)

Експлодирането на Слънцето ще стане причина Земята и всичко на нея да пламне, и в рамките на няколко секунди синята планета ще се изпепели. Но тъй като мощната ядрена енергия е сътворена, така, че да не бъде нито много силна, нито много слаба, то ядрената реакция на Слънцето е забавена, което й позволява да отделя светлина и топлина в продължение на милиарди години.

Тази точна настройка е нещото, което дава възможност на хората да живеят. Ако настъпи дори най-малко отклонение в този ред, звездите (включително и нашето Слънце) няма да съществуват или пък ако съществуват, то те ще експлодират за много кратко време.

С други думи, структурата на Слънцето не е нито случайна, нито неумишлена. Точно обратното: Бог е сътворил Слънцето, за да може хората да живеят.

В Корана Бог е разкрил, че е дал Слънцето в служба на човека и че то следва движението, което Той му е определил:

„И подчини Той за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите са подчинени на Неговата повеля. В това има знамения за хора проумяващи.” (Коран, 16:12)

„И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщият, Всезнаещият.” (Коран, 36:38)


2009-07-09 23:51:38

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top