Значението на съюзничеството в Ислямския свят

Когато погледнем към Ислямският свят днес ще видим, че един от най-големите проблеми на Мюсюлманите е разпокъсаността. Докато почти всички държави в Европа са се обединили под покрива на “Европейския Съюз”, който представлява едно политическо, икономическо и културно обединение, Мюсюлманите не са успяли да установят достатъчно добро сътрудничество. Така както между Мюсюлманските държави няма пълно единомислие, така липсва и необходимата сплотеност и взаимопомощ между различните Мюсюлмански течения, общности, ордени, духовни движения и фондации.

Аллах обаче е заповядал на Мюсюлманите да живеят и действат в един напълно хармоничен дух. Господ е съобщил на Мюсюлманите, че трябва да бъдат "сякаш са здрава крепост" (Сура Сафф, 4) и е повелил така:

И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте... (Сура Ал-Имран, 103)

Аллах съобщава, че при положение, че Мюсюлманите не се обединят техните сили ще отслабнат, ето така:

И се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, и не се оспорвайте един друг, за да не се провалите и да изчезне силата ви! И търпете! Аллах е с търпеливите. (Сура Анфал, 46)

В този айят е съобщена и една от основните причини, поради които в днешния свят Мюсюлманите не са достатъчно силни: липсата на хармоничен дух. Ако всички Мюсюлмани се обединят, то Аллах може да даде възможност на Мюсюлманите да развият, усъвършенстват и застроят Ислямските държави, да подадат ръка на Мюсюлманите, които биват угнетявани, и да проведат необходимата идейна борба, за да ги защитят, да съобщат и представят Ислямския морал по най-добрия начин пред целия свят, да възпрат изкривените движения като тероризмът, появил се уж в името на Исляма, да отбележат научни, художествени и културни постижения, които ще бъдат в полза на човечеството, както и още множество други успехи.

Според думите на видния Ислямски учен Бадиуззаман Саид Нурси съществена опасност за Ислямския свят са "невежеството, нищетата (бедността) и противоречието". Те трябва да бъдат преодоляни посредством "изкуството, сръчността и съюзничеството". (Диван-ъ Харби Орфи, стр. 15) Съюзничеството е може би най-същественото сред всички тях, защото благодарение на него всички Мюсюлмани ще обединят своите “умения и изкуство”, т.е. всички свои умения и знания, и ще бъдат в голяма служба на Исляма.

 

Смисълът на съюзничеството: Обединяване в принципите на религията

За да може да бъде установено единство сред Мюсюлманите едно от най-съществените неща, които трябва да се направят, е отстраняването на погрешните начини на мислене, които биха попречили на този съюз.

На чело на тези погрешни начини на мислене е това един Мюсюлманин, когато погледне към друг такъв, не да вижда общите им особености, а само различните. Според Ислямският морал обаче въпреки всички различия Мюсюлманите никога не трябва да забравят, че те са братя по между си. Без значение каква е тяхната раса, език, родина или идейно течение, всички Мюсюлмани са братя.

Всички Мюсюлмани по света вярват в Аллах, подчиняват се на Корана, следват стъпките на Пророка Мохамед (Аллах да го благослови и с мир да го дари), молят се в една и съща посока, надяват се на една и съща добра отплата в отвъдното. Господът, Книгата, пророкът и посоката на молитва на всички Мюсюлмани са едни и същи.

Според думите на Бадиуззаман Саид Нурси всички Мюсюлмани имат “един Създател, един Дарител на препитание, един пророк, една вяра, една посока, една книга”. (Мектубат (Писма), стр. 243)

Нещо повече, всеки Мюсюлманин се противопоставя на греховете като убийство, потисничество, кражба, мошеничество, сексуална извратеност и защитава едни и същи морални ценности.

Всички тези общи точки би трябвало да омаловажат различията и противоречията в някои други точки. Това, че Мюсюлманите могат да са подръжници на различни идейни течения, да произлизат от различни народи или етноси, да притежават различни становища по някои социални и политически теми, да се намират в различни социални групи или общности и да са усвоили различни начини за служене на Исляма, в никакъв случай не е пречка за това да бъдат в един единен дух.

Поради тази причина не трябва да се отдава значение на моментите наблягащи на различията между Мюсюлманите, а на основните религиозни принципи, които подчертават единството между тях. Мюсюлманите вместо в своите статии, речи, беседи и най-вече в мислите си да излагат на преден план разногласията си с останалите Мюсюлмани, те трябва да отдадат значение на общите религиозни принципи. Когато някои погледне към своя събрат Мюсюлманин първо трябва да има предвид факта, че човекът срещу него е Мюсюлманин.

Съветът на Сюлейман Хилми Тунахан по този въпрос е напътстващ за всички нас: "Нека бъде мой завет: Не изпадайте в разногласие. Не ценете етноса. Не поемайте по погрешните пътища на последователите на Сунната."


Оценяване на делата на другите Мюсюлмани

Днес човечеството търси изход от положението, в което е изпаднало, очаква един водач, който ще донесе мир, спокойствие и правосъдие на целия свят. Това водачество е дълг на Ислямското общество и всички Мюсюлмани трябва да действат с това съзнание. Ето защо, в резултат на положените усилия на Мюсюлманите от различни раси, народи и общности за оповестяване на Ислямския морал във всички краища на света, броят на Мюсюлманите по земята нараства все повече и повече с всеки изминат ден.  Човечеството е започнало да се обръща към истината. Всеки вярващ, който в тази обстановка полага усилия в полза на Исляма, е изключително ценен. Може да има някои грешки, недостатъци или пропуски, но те могат да бъдат отстранени с времето. Според представеният в Корана морал и сунната на Пророка Мохамед (с.а.с.) службата на всеки един Мюсюлманин трябва да бъде оценена и той трябва да бъде насърчаван, за да увеличи тези свои дела. 

При тези обстоятелства трябва да се отдели внимание на това, че дейностите, които Мюсюлманите извършват, за да служат на Исляма, за да разпространяват Ислямския морал, за да провеждат необходимата идейна борба срещу философиите, които не съответстват на религиозния морал, могат да бъдат с различна форма или основание. Всеки Мюсюлманин според своите възможности, знания, условия би могъл да е поел по различен път, да е приел различен метод. Мюсюлманите могат да извършват дейности в областите като наука, икономика, изкуство или образование. Някои от тях може да са се професионализирали в някоя от тези области. Може да използват различни методи, способи или стилове. Поради тази причина критикуването на другият си събрат Мюсюлманин и единствено хвалейки себе си, неодобрявайки направеното от другия, не е поведение подобаващо на съвестността.

Великият мислител Бадиуззаман Саид Нурси е представил тази истина по един изключително сбит начин така:

“(Един Мюсюлманин) може да каже: ‘Моят духовен път е правилен или по-добър’. Но той не може да каже ‘Правилен е единствено моят път’ или ‘хубаво е само моето поведение', намеквайки неправилността или лошотата на духовния път на другия." (Лемалар, стр. 140)

Това, което отговаря на Божието одобрение, е Мюсюлманите да хвалят деянията на другите Мюсюлмани. Когато това бъде направено, обичта и братството между различните Мюсюлмански кръгове ще се засили и по този начин ще бъде положена необходимата основа за работа в съюз.

 

Приемане на критиките със зрялост

В Корана Аллах е съобщил, че Мюсюлманите умишлено не упорстват в своите грешки:

... и не упорстват в своите (лоши) деяния, знаейки. (Сура Ал-Имран, 135)

По време на живота си един Мюсюлманин може да допусне множество грешки, да изпадне в ситуации, в които не е прав. Когато грешката, която е направил, погрешното поведение, което е проявил, му бъде напомнено от някои друг събрат Мюсюлманин, той веднага би могъл да види правилното и да се обърне към него. Да помоли Аллах да опрости грешката му и да се надява Господ да му прости. Поради тази причина ценно качество и от изключително значение е Мюсюлманите да напомнят и поучават един другиму, да се предупреждават по между си, когато видят нещо нередно. Това, с позволение на Аллах, ще бъде средство Мюсюлманите да се обърнат към по-доброто, правилното и красивото.

Лош начин на поведение и нещо, което Мюсюлманите трябва силно да избягват, е когато на някого бъде показана грешката му, той да не се поучи, когато бъде посъветван, той да не се вслуша в съвета. В един айят от Корана положението на тези, които не се вслушват в дадените им съвети, е съобщено така:

Напомняй, ако има полза от напомнянето! Ще си спомни онзи, който се страхува. И ще се отдръпне от това най-лошият. (Сура Аля, 9-11)

Поради тази причина Мюсюлманите могат спокойно да се съветват по между си по всеки един въпрос, ако в службата им има някои недостатъци или грешки също много спокойно могат да го кажат един на друг. Това, което трябва да направи поучаващият се Мюсюлманин пък, е незабавно да приеме направената му критика, да помисли искрено върху нея и да я приеме като средство за постигане на по-доброто. Това е което Мюсюлманинът, живеещ според разкрития в Корана морал и спазващ сунната, трябва да направи.

Бадиуззаман е обърнал внимание и на този въпрос, и е дал следният съвет на своите ученици:

"Дори да дойдат възражения относно Рисале-и Нур (“Послания от светлина“) от хора с много висок ранг, учениците на Нур няма да се потресат от това, ще приемат критиките на този благословен човек като комплимент и поздрав, и за да му спечелят сърцето трябва да му обяснят нещата, които е критикувал, и да му целунат ръка." (Буюк Тарихче-и Хайят, стр. 287)

Разбира се Мюсюлманинът, който отправя критика към своя събрат, също трябва да подходи по един умерен и позитивен начин. Не трябва да се забравя, че основната цел, с позволение на Аллах, е по-доброто служене на Исляма, представянето на Ислямския морал по възможно най-добрия начин.

 

Форма на общуване и съвещаване

Формата на общуване между Мюсюлманите е една от най-съществените възможности, при която да проявят доброто си поведение.

Когато Мюсюлманите се съберат и разговарят или съвещават по даден въпрос, те трябва да отбягват да дискутират по спорни въпроси, те трябва да ги толерират и да се спрат върху единството по религиозните въпроси, което е и принципът на Исляма. За изходен пункт човек трябва да взима Свещеният Коран и хадисите на Пророка Мохамед (Аллах да го благослови и с мир да го дари), той трябва да бъде скромен, почтителен и вежлив. Вместо постоянно да изказва мнението си пред останалите, човек трябва да използва един метод на общуване в основата, на който да стои желанието за научаване на мнението на отсрещната страна и възползването от него. Самохвалството може да навреди на сплотеността между Мюсюлманите. Вместо това, трябва да бъде използвана една форма, при която първо да се възхвали Аллах и Пророка Мохамед (с.а.с.), а след това да се оцени високо прекрасните качества на останалите Мюсюлмани. Не трябва да се забравя, че една от най-важните особеностти на Исляма е доброто поведение, а доброто поведение се проявява най-добре посредством думите и действията на човека. Като основа трябва да бъде прието вместо даването на съвети – взимането на съвети, вместо извършването на постоянно критикуване – приемането на критики, вместо усмиването – хваленето, вместо виждането на недостатъци – виждането на добрите неща.

Приемането на делата и душевната подкрепа на Мюсюлманите един към друг е от изключително значение.

С това съзнание например може да се каже, че:

Бадиуззаман Саид Нурси има големи заслуги към Исляма. Съчиненията Рисале-и Нур, които той е написал са станали средство за напътствието на милиони хора и все още продължават да стават във всички краища на света. Той е изложил е с изключителна мъдрост и прозорливост гнилостта на нерелигиозните философии, проявил е огромно търпение в лицето на жестокостта и злословията, на които е бил подложен следвайки този път.

Aбдулхаким Арваси е направил много за Мюсюлманите със създаденият от него научен център. Станал е средство за напътствието и поемането по правия път на множество хора.

Сюлейман Хилми Тунахан е положил големи усилия в служба на Исляма и за усвояването на Корана от страна на хората. Мюсюлманите, които напредват по разкрития от него път, продължават тази служба със същия ентусиазъм и вълнение.

Мехмет Заид Котку има големи заслуги към Исляма. Много хора, възползвайки се от неговото духовно обучение, са се издигнали в религиозна и морална гледна точка.

Още множество други Ислямски мислители и водачи, чиито имена не сме споменали тук, имат много полезни заслуги към Исляма. Множество Мюсюлмани поели по следите им също продължават тези заслуги с една много голяма обич и ентусиазъм, с всички средства полагат усилия, за да може разкрития в Корана морал да стане властващ по целия свят.

С позволение на Аллах едно много прелесно и светло бъдеще очаква Ислямския свят. За да може това светло бъдеще да настъпи възможно най-скоро е от изключително значение подсилването на духа на сплотеност и братство, и съюзничеството, които лежат в същността на Ислямския морал. С думите на многообичаният ни Пророк – Мохамед (с.а.с.): "Оставям ви две неща, докато се придържате към тях никога няма да се заблудите и отклоните от правия път, а това са: Коранът и моята сунна", е показал пътят, който Мюсюлманите трябва да спазват. Това, което ни остава е да следваме този път и никога да не забравяме следната заповед, която Аллах ни дава:

И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него. Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да бъдете напътени. (Сура Ал-Имран, 103)


2009-08-24 14:11:48

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."