Лошите черти на душата: страст и ревност

В Корана Аллах е съобщил, че в душите на хората има две различни особености. Едната от тях е „съвестта”, която възбранява злото и повелява доброто, а другата е „фудж’р”(„нечестивостта”). Значението на арабската дума „фудж’р” означава „извършване на грях и протест, нечестивост, изричане на лъжа, бунтарство, отвръщане от справедливото, разваляне на реда, морален крах, липса на богобоязън”. Т.е. понятието наречено фудж’р (нечестивост) обхваща всички отрицателни качества на душата на човека. В Корана Аллах е съобщил, че е посочил на душата нечестивостта, а същевременно й как да се пречисти от нея, като й е внушил съвестта.

Две от съществените особености на фудж’р (нечестивостта), които са посочени в Корана са „страст” и „ревност”. Човек, който се е обърнал към земния живот и не мисли за отвъдното, то той се задоволява само със земния живот и временните блага, които ще получи в него, и се привързва към тях със страст и ревност. Той започва да живее сякаш смъртта и отвъдното са много далеч. Всъщност в обществата, които живеят отдалечени от моралните ценности на Корана, притежаването на едно такова стремление е похвално, а дори и търсено качество. Колкото повече един човек се е привързал към живота и колкото повече усилия полага, за да се сдобие със земни облаги, толкова повече той бива ценен от хората, притежаващи същото изкривено разбиране. Този начин на мислене е погрешен. Разбира се, че човек трябва да полага усилия, за да води един хубав живот и винаги трябва да се старае да върши всяка една своя задача възможно най-добре. Но тази решителност и упоритост трябва да бъдат насочени към водене на „един живот, от който Аллах би бил доволен”. Някои хора обаче забравят, че всичко, което притежават им е дарено от Господа, и изпадат в голяма грешка като ревностно се привързват към земния живот и се отдалечават от моралните ценности на Корана.

С айята: И обичате богатството с голяма любов.“ (Сура Фаджр, 20) е обърнато внимание на страстната любов на неверниците към земните богатства. В един друг айят от Корана: „... Насладата на земния живот е мимолетна, а отвъдният е най-доброто за богобоязливите ...” (Сура Ниса, 77), пък Аллах е подчертал, че благата, към които хората са се привързали страстно са „наслада на земния живот”, а тази наслада е много кратка. Поради тази причина земните блага, с които хората ревностно се опитват да се сдобият са много без стойностни и изкуствени в сравнение с тези в отвъдното.

Всичко, което хората виждат и се харесва на душата им, и към което се привързват ревностно по време на живота си, съществува единствено благодарение на Божието сътворение и е временно. Първоизточниците на всичко това, по-хубавото и продължителното се намира при Аллах. Хората, които знаят, че всички същества във Вселената са под Божий контрол, че Аллах винаги ще ги дари с най-хубавото и най-полезното за тях, то те ще бъдат отдадени и уповаващи се на Аллах. Те знаят, че Аллах е сътворил всяко едно нещо със съдба върху определена мъдрост и благодат, и вършат всичко със спокойствието, което това им осигурява, като никога не постъпват с ревност. В един айят Аллах е повелил следното:

„… Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.” (Сура Бакара, 216)

Човек трябва винаги да е благодарен на Аллах за благата, с които го е дарил, като в периодът на намаляване на благата, като изискване на изпитанието, не намалява признателността си. Никога не трябва да изпада в ревност, за да придобие това, което не притежава, а към това, което притежава пък не трябва да се привързва със страст и трябва да е признателен и да го използва по пътя на Аллах.


2009-08-24 14:55:58

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top