Как ще познаем Махди (м.н.)? -[Моралните особености на Махди (м.н.)]

 

 

 

Последните времена (или Последният период) и Махдизмът може да не са известни понятия на много хора. Следователно ще бъде от полза да започнем с кратката им дефиниция. Според Ислямската литература Последните времена са период от време, който е близък до Съдния ден, и през който моралът на Корана ще бъде широко разпространен и хората ще започнат да живеят според него.

 

Хората винаги бленуват за по-добри неща: по-красива гледка, по-добра храна, по-добър, лишен от социални проблеми, живот, благополучие, мир, изобилие, красота… Последните времена са представител на един век, който ще съдържа всички тези представи за "по-добро". Това ще бъде свят век, през който недоимъкът ще бъде заменен с изобилие и охолство, несправедливостта със справедливост, неморалността с моралност, конфликтите с мир и сигурност, и Ислямското нравоучение, за което всички вярващи са копнели от векове, ще стане преобладаващо.

 

Хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.) съдържат подробни описания на това време и неговите забележителни особености. Множество видни Мюсюлмани дошли след Пророка Мохамед (с.а.с.) също са направили важни твърдения относно Последните времена. Когато погледнем към тези твърдения, ние виждаме, че Последните времена съдържат множество значителни и последователни събития. Последният период ще бъде време, през което светът първо ще премине през едно ужасно нещастие и хаос, но по-късно ще намери спасение, като започне един живот според истинската религия.

През първият етап на Последните времена редица идеологии, които отричат съществуването на Бог, ще породят огромна световна дегенерация. Хората ще се отдалечат от целта на сътворението си и в следствие на това ще претърпят един огромен душевен и морален крах. Ще има ужасни бедствия, войни и страдание, и хората ще търсят отговор на въпроса “Как ще можем да бъдем спасени?”.

Този етап на Последните времена ще бъде също и такъв, през който религията ще бъде покварена. Ислямът ще бъде отклонен от истинската му форма чрез редица включени в него суеверия. Някои хора, които покриват своето лицемерие и консерватизъм под маската на набожността, ще се опитат да разпространят своите суеверия дори още повече и ще попречат на разбирането на правилното нравоучение, което лежи в същността на Исляма. От една страна философиите, които поощряват атеизма и антирелигиозността, а от друга тези консервативни сили, които се опитват да унищожат религията от отвътре, ще тласнат човечеството към един ужасяващ мрак.

По време на огромния хаос, който ще настъпи през Последния период, Бог ще изпрати един Свой слуга с възвишена нравственост, известен като Махди (водещият към истината), за да призове човечеството да се върне отново по правия път. Първата задача на Махди ще бъде да проведе една идеологическа борба в рамките на Ислямския свят и да върне Мюсюлманите, които са се отклонили от същността на Исляма, към истинската вяра и морални ценности. Именно тук възникват и трите основни задачи на Махди:

1. Да обори всички философски системи, които отричат съществуването на Бог и поддържат атеизма.

2. Да се бори срещу суеверието, като освободи Исляма от владичеството на тези лицемерни личности, които са го покварили, и след това да разкрие и приложи истинския Ислямски морал, който се основава на законите на Корана.

3. Да укрепи целият Ислямски свят, както политически, така и социално, и в допълнение на решаването на социалните проблеми да донесе мир, сигурност и благополучие.

В голяма част от хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.) са разкрити разнообразни характеристики на Махди. Моралните особености на Махди, които ще разгледаме под светлината на тези хадиси, играят ролята на един важен показател за разпознаването на тази велика личност на Последният период.

 

Той е благовестен с Рая

... От Енес б. Малик (м.н.), той съобщава, че: “Аз чух Пратеникът на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) да казва: “Ние сме деца на Абд Ал Мутталиб и сме сред видните от жителите на Рая. Аз, Хамза, Али, Джафар, Хасан, Хюсеин и Махди. (Ибни Мадже)

 

Той ще бъде най-добрият на своето време

Ибн-и Джерир е представил следните думи в творбата си "Техзиб-ил Асар": "Присъединете се към този човек, който е най-добрият от народа на Мохамед и ваш защитник, който отстранява всички трудности за вас... Той е Махди!" (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 57)

По своето време той ще бъде най-добрият в света. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 27)

Наим б. Хаммад цитира Каб и казва: "Махди е най-добият сред хората (на своето време)." (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 58)

 

Неговото име е споменато в Светите Писания, низпослани на пророците

Наим казва: “Аз открих Махди в книгите на пророците така: Нито жестокост, нито позор ще съществуват в приложенията на Махди.” (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 21)

В книгите на пророците е подчертано, че: “Задачата на Махди не е жестокостта и злодеянието.” (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 49)

Ибни Мунави казва, че: "В своята книга Даниил (м.н.) е съобщил, че "Има 3-а Суфян и 3-а Махди. Когато се появи първият Суфян и неговото име и слава се разчуят, срещу него ще се изправи първият Махди, вторият Махди ще застане срещу вторият Суфян, Махди на Пророкът Мохамед ще се изправи срещу третият Суфян и Аллах, Благородният, ще го изпрати да спаси вярващите и тези, които са изложени на злини. Чрез него ще бъде съживена Сунната и потисничеството, несправедливостта и жестокостта ще достигнат до своя край. По негово време хората ще станат светци и ще надделеят над опонентите си. Ще се води един прекрасен живот и земята и небесата ще увеличат своите блага ..." (*)

(*) Хадисът съществува на ръкописен екземпляр на книгата озаглавена "Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман" съхранявана в библиотеката Сюлеймание в Истанбул.

Така както хората (учениците) на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) са известени в Петокнижието (Тората) и Евангелието, по същият начин и Махди е известен и възхвален в книгите, разкрити на другите пророци.

 

Той ще има добри нрави

Махди е високо покорен на Аллах. От гледна точка на нравите си той прилича на Пророка Мохамед (с.а.с.). (Знамения за Съдния ден, 163)

В разказа на Ибни Месуд (р.a.), Божият Пратеник (Бог да го благослови и с мир да го дари) е казал: “Ще се появи един мой син, чиито нрави ще бъдат точно като моите.“ (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 21)

Айяти с показателно значение:

”По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб...” (Сура ал-Имран: 159)

“Ти наистина имаш велик нрав.” (Сура ал-Калам: 4)

 

Той ще бъде силно обичан от всеки

Аллах ще постави любов към него в сърцата на всички хора. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 42)

Няма да остане нито един човек, който да не е доволен от Мюсюлманите. (Знамения за Съдния ден, 163)

Махди се появява, всеки говори само за него, пие от обичта към него и никога не говори за нищо друго освен за него. (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 33)

Жителите на Небесата и Земята, дори и птиците на небето, ще бъдат доволни от своя Халиф. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 29)

 

Той ще бъде с борбен характер

Махди ще върши работата съвестно. (Знамения за Съдния ден, 175)

Той ще продължи своята борба, докато всички хора не се обърнат към Бог. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар,23)

Дните и нощите няма да свършат, докато един мъж от Хората от моя дом (Махди), за който предотвратяването на безредиците няма да е трудно и който дори и убиването няма да разубеди, не се появи. (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 12)

Махди ще разчисти сметките си много бързо и никога няма да наруши своето обещание. (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 24)

Махди ще се появи от Изток. Ако на пътят му се изправят планини, той ще ги разруши, за да си проправи път през тях. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 39)

Айяти с показателно значение:

“Извести онова, което ти бе повелено, и се отдръпни от съдружаващите!” (Сура ал-Хиджр: 94)

“И не се покорявай на неверниците, и чрез него [-Корана] води срещу тях велика борба!“ (Сура ал-Фуркан: 52)

“Онези, които откликнаха на Аллах и на Пратеника, след като бяха ранени. За онези от тях, които благодетелстваха и се бояха, има огромна награда.” (Сура ал-Имран:172)

 

Неговата проповедническа сила

Когато Махди засади изсъхнало дърво, то веднага ще се раззелени и ще му поникнат листа. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 43)

Той (Махди) ще засади една изсъхнала тръстика на едно изсъхнало място и тя мигновенно ще се раззелени и ще й поникнат листа. (Знамения за Съдния ден, 165)

Махди посажда изсъхнал клон и този клон се раззеленява и му поникват листа. (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 67)

Можем да изтълкуваме горецитираните хадиси по следния начин:

Тук е имано предвид, че посредством проявената благосклонност и напътствие на Махди човек, който е сравнен с изсъхнало дърво и който първоначално е безполезен на околните, точно както изсъхнало дърво, този човек ще стане полезен на околните си, т.е. на религията и на цялото човечество, точно както дърво, което е разцъфнало и дало плодове. (Бог знае най-добре)

Долуцитираният хадис по подобен начин посочва, че човек, който първоначално е бил невеж, алчен и страхлив, ще се превърне в образован, благороден и смел човек, и ще смени индивидуалността си точно както едно първоначално изсъхнало дърво се превръща в свежо растение, на което изникват листа, посредством напътствието и заръките на великият духовен водач на Последните времена. (Бог знае най-добре)

Човек, който в действителност е невеж, алчен и страхлив внезапно ще стане умен, щедър и смел. (Знамения за Съдния ден, 186)

Негово превъзходителство Имам Раббани също описва тази сила дарена на Махди като използва същото сравнение.

Аллах, Могъщият, Великият, ме дари с огромна сила. Толкова голяма, че ако насоча вниманието си към изсъхнало дърво, то веднага ще започне да расте. (Писма на Раббани, 1/18)

Айяти с показателно значение:

“Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените.” (Сура ан-Нахл: 125)

“И приехме от синовете на Исраил обет: “Служете само на Аллах и се отнасяйте с добро към двамата родители и към близките, сираците и нуждаещите се! И говорете на хората с добро, и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат !” ­ после се отметнахте, освен малцина от вас, и се отдръпнахте.” (Сура ал-Бакара: 83)

"Идете при Фараона! Той наистина престъпи. И му говорете с благи слова, за да си припомни или да се побои!” (Сура Та Ха: 43-44)

 

Неговото вродено знание

Разказано е от Каб, че: Той е наречен Махди, защото притежава тайна сила, която никому не може да е известна. (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман)

Това може да бъде изтълкувано по следният начин:

Всички приложни науки могат да бъдат научени от всеки чрез четене и проучване. Също така обаче съществува "вродено" знание, което не може да бъде придобито чрез учене, а то е благосклонност на Бог, Всемогъщият, и Той я отпраща към всеки един от Своите раби, към който пожелае. Изразът "никому не може да е известна" от горният хадис посочва, че Махди притежава едно такова знание. (Бог знае най-добре)

Възможно е това знание да е “Ледюн”. В сура ал-Кахф в разказа за Муса [Мойсей] (мир нему) и един благословен човек, чието име не е съобщено, е споменато за едно подобно знание. [В някои разкази се съобщава, че името на този човек е било ал-Хидр (м.н.)].

“И намериха един от Нашите раби, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на знание от Нас.”

"Муса му рече: “Може ли да те последвам, за да ме научиш на онова, на което си научен за верния път?”"

"Рече: “Ти не ще можеш да търпиш заедно с мен. И как ще изтърпиш онова, за което нямаш знание?”"

"Рече [Муса]: “Ще откриеш, ако Аллах желае, че съм търпелив и не ще ти се противопоставя в нищо.”" (Сура ал-Кахф: 65-69)

Ледюн: Наименование на непознато знание. Човек, който притежава това знание не само открива тайни и мистерии до степента, до която Бог му позволи, но също така знае и някои божествени тайни. (ТЮР-ДАВ, Голям Лугарт, 558)

В този разказ са представени три преживелици на Муса [Мойсей] (м.н.) и ал-Хидр (м.н.). Тъй като Муса (м.н.) не притежавал това знание той се противопоставил на трите постъпки на ал-Хидр (м.н.), които на пръв поглед му се сторили погрешни и странни. Когато Муса (м.н.) узнал от ал-Хидр (м.н.) истината за сторените от него неща преди да се разделят (Сура ал-Кахф:78-82), той разбрал, че е бил нетърпелив и научил, че ал-Хидр (м.н.) е бил прав.

От голямо значение е фактът, че тази история е разказана в сура ал-Кахф, защото Пророкът Мохамед (с.а.с.) в много от хадисите си е подчертал близката връзка между другите два разказа (за Хората от пещерата и Зу-л-Карнайн) предадени в сурата и Махди. Това, че разказът относно Муса (м.н.) и ал-Хидр (м.н.) се намира специално в тази сура е показател, че техните преживявания биха могли да са близко свързани, според представеното в горните хадиси, с Махди, а и също така Махди би могъл да притежава знанието на ал-Хидр (м.н.).

В долуизложеният цитат Муйхиддин Араби изброява девет характеристики на Махди. Ако ги разгледаме внимателно ще видим, че те сочат към едно вродено знание, като например мъдрост, интелект и ледюн.

1. Той има проницателност.

2. Той разбира Светото Писание.

3. Той знае значението на Божието Слово.

4. Той познава поведението на хората, които ще назначи.

5. Той е милостив и справедлив дори и когато се ядоса.

6. Той знае класовете на съществата.

7. Той знае сложната страна на думите;

Защото един лидер, който знае това няма да сгреши в решенията, които взима. Махди познава аналогията, не за да управлява с нея, а за да се въздържа от нея, защото решенията, които той взима ще бъдат резултат от едно правилно вдъхновение; т.e. той ще управлява на основата на каноническият закон въведен от Пророка Мохамед (с.а.с.). Ето защо Пророкът Мохамед (с.а.с.) е казал: “Той ще следва моите стъпки и няма да греши.” Ние си правим извода, че Махди не е този, който притежава канонически закон, а който го следва.

8. Той добре разбира нуждите на хората;

Защото Бог го е избрал над всички хора, за да им служи. Поведението и действията на водачите трябва по-скоро да бъдат съвместими с интересите на хората, отколкото с техните собствени такива.

9. Той притежава знание за науките на неведомото, които особено по негово време ще са необходими, защото само тогава той ще може да реши въпроси, които са се случили наскоро. (Знамения за Съдния ден, 189)

Друга особеност на Махди свързана с вроденото знание е това, че той има познание относно “изчисленията ебджед” - численото значение на буквите в азбуката, и свързаните с това тайни.

 

Той ще има познание относно науката Джифр (Ебджед)

В своята творба “Мевзуалу’л-Улум” (11/246) Taскопрулузаде Ахмед Ефенди пище, че Махди ще бъде запознат с науката Джифр.

Някои казват, че тази книга на ценно знание е подчинена на появата на Махди, който се очаква да се появи през Последните времена, и те ще познават науката джифр и нейните тайни. Това знание е съществувало дори и през време преди книгите на пророците. (Махдизъм и Имам Махди, 252)

 

Той ще бъде укрепен

 По разказ на Али (р.а.) Божият Пратеник (с.а.с.) казал:

“Махди е от Хората от моя дом. Аллах ще го укрепи* за една вечер.” (* Т.е. ще му прости или ще го дари с успех и ще го просвети с мъдрост и напътствие. ) (Сунен-и Ибн Мадже, 10/348)

 Наим цитирал от Абу Саид-ил Худри. Пророкът (с.а.с.) казал: "Аллах ще укрепи Махди за една нощ. (ще съзрее)" (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 54/19)

 Според разказа на Абу Нуаим Божият Пратеник (с.а.с.) казал: "Ей, хора от моя дом! Махди е от нас. Аллах, Могъщият, Величественият ще го укрепи и ще го напъти за една нощ." (Смърт, Съден ден и Възкресение, 437)

Айят с показателно значение:

"И те намери заблуден, и те напъти.” (Сура ад-Духа: 7)

 Той е по пътя на пророците

Цитирано от Хузайфа: “Сред вас Нубуввет (Пророчеството) продължава толкова, колкото Аллах пожелае и Той го премахва, когато поиска. След това настъпва един “Жесток Монархичен” режим, който продължава толкова дълго, колкото Аллах пожелае. След това Той го премахва, когато поиска. После настъпва един деспотичен режим. А след това идва “един Халиф, който следва пътя на Пророчеството.” [Рамуз Eл-Ехадис, 1/257 (От "Таялиси" на Абу Давуд - "Муснед" на Ахмед б. Ханбел)]

Исус (м.н.) и Махди (м.н.) ще пристигнат по първия път. А първият път се състои от Курб-и Нубуввет (близост до пророчеството). Там не съществува никакво посредничество. За всеки, който пристигне по този път, няма да има пречки и посредници. Той дори ще се сдобие с благополучие и всички блага без посредничеството на някой, защото посредничеството и пречките единствено съществуват по другия път.

И начинът на държание на това място е отделно от това на останалите. (Писма на Раббани, Писмо ном. 534, 2/763-764)

Въпрос: Как може да бъде казано така за муджаддид (реставратор на религията)? Защото, когато Исус (м.н.) се завърне на земята, ще бъде муджаддид. Махди също ще се появи и ще бъде муджаддид. Те ще се сдобият с благополучие и блага без посредничеството на някой друг, защото посредничеството и пречките единствено съществуват по другия път. И начинът на държание на това място е отделно от това на останалите.

Отговор: Посредничество за благоденствие съществува единствено по втория път, който споменахме по-горе. По първия път, т.е. пътят наречен Курб-и Нубуввет (близост до пророчеството) благополучието и благата не идват чрез посредник. Човек, който се изправи по този път постига целта си без посредници и пречки. Всеки, който пристигне от този път ще придобие просперитет и блага без никакви посредници или пречки. Посредничеството и пречките единствено съществуват по втория път, който е наречен Курб-и Велает (душевна близост до Бог). Тези два пътя не трябва да бъдат смесвани. Исус (м.н.) и Махди (м.н.) ще пристигнат по първия път. Абу Бакр и Умар (м.н.), първият Халиф, следваха пътя на пророчеството. Те са под закрилата на Божия Пратеник (с.а.с.). Тяхното достойнство е много високо. [Саадет-и Ебедие Х.Хилми Ъшък, 836 (123-о Писмо от Писма на Раббани)]

Терминът "пророчество" ("нубуввет" на арабски език) произлиза от корена "пророк" ("неби" на арабски език) и определя мисията на пророците по Божия заповед да призовават хората по правия път.

Бог възлага мисията на нубуввет (пророчество) на желаният от Него Свой слуга. Пророчеството не може да бъде придобито чрез усилия или по желание. Мисията на Махдизъм по същия начин може да бъде възложена единствено от Бог на този, който Той пожелае. Махди няма да получи тази служба в резултат на собствените си усилия. Докато получаването на службата на Велает (душевна близост до Бог) изисква усилия и ревност, за пророчеството не съществува такова условие; това, което е от значение тук е избранността. Другите разлики между пророчеството и пътят на Велает са следните:

1. Благата и благополучието достигат пряко до тях без никакви посредници (водачи).

2. Пътят на пророчеството е пътят на пророците, техният начин на проповядване и форма на борба се изразяват посредством тази дума. Тъй като Махди ще дойде през този път, то неговата форма на борба ще бъде същата като тази на пророците.

3. В повечето случаи пътят на велает има една насочена на вътре структура. Религиозните секти влизат в тази група. Принципът на този път е, че последователите правят опит да усъвършенстват себе си. Тъй като пътят на нубуввет обаче е път на пророчеството, то той излиза пред нас с една постоянна борба и проповедничество, т.е. със социална структура, която е отправена към всички хора.

 

 

 

 

Той ще премине през изпитания и злочестини

"Махди е един от нас, от Хората от домът ми."

... от Абдуллах б. Месуд (а.с.): Пратеникът на Аллах (с.а.с.) каза: "Ние сме такова семейство, че за нас Бог е предпочел Отвъдното вместо земята. След мен Хората от моя дом със сигурност ще преминат през изпитания, ще бъдат отвличани и изпращани на заточение. Хората от моя дом ще се изправят пред изпитания и злочестини, и ще бъдат изпожени на жестокост."  (Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 14)

 

Всички пророци (мир тях) и светци (мир тях) не са били разбрани от хората, защото са проповядвали и разпространявали религията, изпратена от Бог, Благородният, и са били изложени на различни обвинения и злословия.

Махди (м.н.), който ще произлиза от семейството на Пророка Мохамед (с.а.с.), също ще премине през такива изпитания и злочестини. Пророкът Мохамед (с.а.с.) съобщава в хадисите си, че: “Махди ще каже на хората как е бил подложен на изпитания и злочестини по време на своята вярност към Бог”.

 

Наим б. Хаммад предава от Али (р.a.):

“... Махди ще се появи със знамето на Пророка (с.а.с.), когато хората бъдат подложени на злочестини, настъпващи една след друга, и когато хората изгубят надежда в неговата поява. Той ще се моли, извършвайки два рекята (части на молитвата) и когато свърши молитвата си ще каже така: “Ей, хора, продължителни несгоди сполетяха народа на Мохамед (с.а.с.) и особено Хората от домът му, и ние бяхме завладяни и подложени на несправедливости.”(Aл-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 55)

Пратеникът на Бог (с.а.с.) каза:

“- Злочестините, които ще сполетят тези, които са силни и твърди в религията, ще бъдат големи. (1)

- Ако Бог, Могъщият, обича някой свой раб или иска да го приближи до Себе си, Той му изпраща едно подир друго изпитания и нещастия. (2)

- Когато Бог, Възвишеният, пожелае добро за някой човек, Той му изпраща изпитания и злочестини. (3)”

(1) Ибни Хиббан (2) Ибни Еби'д Дуня (3) Имам Малик и Бухари

Следващият хадис ни съобщава, че Махди (м.н.), който ще завладее Константинопол (Истанбул), и неговите помощници преди завоеванието ще преминат през болести, беди и мъки, но след това тези злочестини ще бъдат премахнати от тях:

Бог ще завладее Константинопол (Истанбул) за другарите Си, които най-много обича … Той ще премахне болестите и неприятностите от тях. (Знамения за Съдния ден, 181)

Бог, Всемогъщият, Всеславният, съобщава в Свещеният Коран, че множество пророци са преминали през множество изпитания и нещастия, като например обвиняването им в лъжа, лудост и магьосничество, болести, несправедливото им хвърляне в тъмници и т.н., но в лицето на всичко това трябва да се прояви търпение.

Айяти с показателно значение:

"И други пратеници преди теб бяха взимани за лъжци, но търпяха да ги обвиняват в лъжа и да им причиняват страдания, докато дойдеше при тях Нашата подкрепа…" (Сура ал-Анам: 34)

"А те се отметнаха от него и рекоха: “Той е подучен, луд.”" (Сура ад-Духан: 14)

"Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник, казваха: “Магьосник или луд.”" (Сура ад-Зарийат: 52)

"Той е само един луд. Следете го за известно време!” (Сура ал-Муаминун: 25)

"Рече [Фараонът]: “Ако приемеш друг бог освен мен, ще те тикна при затворниците.”" (Сура аш-Шуара: 29)

"О, вярващи, не бъдете като онези, които огорчаваха Муса! Но Аллах го оневини за онова, което говореха и бе почитан при Аллах." (Сура ал-Ахзаб: 69)

"Рекоха: “Издигнете за него клада и го хвърлете в пламъците!”" (Сура ас-Саффат, 97)

"И едва не те сразяват с погледи неверниците, когато слушат Напомнянето, и казват: “Той е луд.”" (Сура ал-Калам: 51)

"Затова и ти бъди търпелив [о, Мухаммад], както търпяха пратениците, удостоени с твърдост, и не бързай за тези [неверници]! …" (Сура ал-Ахкаф: 35)

 

Той ще бъде шпиониран - преследван

Според разказа на Абу Саид Ел Худри (р.a.) Пратеникът на Аллах (мир нему) казал:

“Когато Даджал (Антихриста) дойде, един мъж от вярващите (Махди) ще се изправи срещу него. Множество въоръжени, въоръжените мъже на Даджал, които шпионират в центъра си, ще се опълчат срещу този вярващ.” (Махдизъм и Имам Махди, 37, предадено от Сахих-и Муслим, 11/393)

В началото на хадиса се съобщава, че Махди ще бъде шпиониран и преследван от въоръжените мъже на Даджал (Антихриста). От Свещеният Коран знаем, че някои пророци, които в по-ранните времена са се борели за единността на Бог, също са били шпионирани, с цел държане под контрол.

"Той е само един луд. Следете го за известно време!” (Сура ал-Муаминун: 25)

Авторът на проучването със заглавие “Мехдилик ве Имамие” (Махдизъм и Имам Махди) дава следното обяснение във връзка с целия хадис:

"Въпреки че разказвачите като Абу Исхак и Ма'мер споменават, че този човек е ал-Хидр (м.н.) ние сме на мнение, че той е Махди (м.н.). Целият контекст на хадиса показва това. В началото на хадиса е споменато, че въоръжените мъже на Даджал (Антихриста) извършват наблюдения в своя център. Това показва, че Даджал ще има голяма армия или административна сила. Той ще измъчва Махди, който ще му се противопостави, и ще се опита да отнеме ефективността му като използва силата си. Според хадисът този човек ще бъде бит толкова жестоко, че гърбът и коремната му област ще се разширят. Или с други думи казано, това постоянно ще бъде обявявано и разпространявано. През това време, докато Даджал си мисли, че е отнел ефективността на Махди, той (Антихристът) ще види армията на Махди да идва срещу него като лавина. Тогава Даджал няма да може да държи Махди повече. Хадисът разкрива този факт така: “Ей, хора, сигурно е, че Даджал няма да може да причини на нито един от хората това, което причини на мен. Точно в този момент частта между шията и ключицата на този вярващ се превръща в медена пластина, така, че Даджал да не може да намери място, за да го посече.”

Тези последни слова са доста забележителни. За шията и ключицата, както всички знаем престъпленията на човек, който ще бъде екзекутиран, се записват на една табелка и се закачат на врата му. Тъй като хадисът съобщава, че тази част ще се превърне в медена пластина, то Даджал няма да може повече да използва своя меч (няма да може да му причини никаква вреда)." (Махдизъм и Имам Махди, 39)

 

Даджал (Антихриста) ще се опита да измъчва Махди

 Според разказа на Абу Саид Ел Худри (р.a.) Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал: Когато Даджал (Антихриста) дойде, един мъж от вярващите (Махди) ще се изправи срещу него. Множество въоръжени, въоръжените мъже на Даджал, които шпионират в центъра си, ще се опълчат срещу този вярващ.

И те ще го попитат: “Къде мислиш да отидеш?”. Махди ще отговори: “Аз мисля да се изправя срещу този човек (т.е. срещу Даджал)." Последователите на Даджал ще кажат: “Не вярваш ли на нашият Господ? Мъжът ще отговори: “Нашият Господ няма тайни.” Другите ще кажат: “Убийте го!”. Тогава една част от привържениците на Даджал ще каже на другата: “Вашият Господ не ви ли е забранил да убивате някого без Негово съгласие?” И в следствие на това, те заведоха този човек при Даджал. (Махдизъм и Имам Махди, 37)

Даджал няма да иска да убие Махди, който ще се противопоставя на неговите идеи, вместо това той ще го безпокои и ще го измъчва. Първо той ще се опита да намали ефективността на Махди като разпространява клевети по негов адрес, но когато види, че се проваля той ще отдалечи Махди от хората или както се казва в хадиса "ще го заметне".

Авторът на “Мехдилик ве Имамие” (Махдизъм и Имам Махди) продължава така:

“Нещо повече, той (Антихристът) ще си помисли, че като го хвърля в тъмниците си все едно, че го хвърля в огън. Докато той в действителност го праща в Рая, защото дори някой вярващ да е в Ада, неговото сърце е в Рая. Мехмед Софуоглу, преводачът на "Муслим-и Шериф", казва, че раят тук е една градина сред градините на земята. Следователно от тук се разбира, че Даджал ще заточава Махди на безлюдни места, но местата, където ще бъде заточен, ще бъдат райска градина. (Махдизъм и Имам Махди, 40)

 

Срещу него ще бъдат провеждани порочни пропаганди

Когато вярващият (Махди) види Даджал (Антихриста) той ще каже: "Ей, хора! Това е съобщеният ви от Божият Пратеник (с.а.с.) Даджал." Даджал веднага ще нареди на хората си да го сложат да легне с лице към земята и ще каже: “Отведете го и му причинете болка!”. Този човек ще бъде бит до толкова, че гърбът и коремната му област ще се разширят. Този път той ще го хване за краката и ръцете и ще го заметне. Хората ще си помислят, че го е хвърлил в огъня. В действителност обаче той го е захвърлил в рая. (Махдизъм и Имам Махди, 40)

Изразът “ще бъде бит до толкова, че гърбът и коремната му област ще се разширят” е използван като сравнение. Относно тази част на хадиса авторът на “Мехдилик ве Имамие” (Махдизъм и Имам Махди) казва, че: “Славата на Махди ще бъде постоянно съобщавана и разпространявана наоколо”. Тъй като обаче това ще бъде извършвано от привържениците на Даджал, то бихме могли да кажем, че тази пропаганда ще бъде провеждана против Махди.

По времето на Пророка Мохамед (с.а.с.) враговете на Исляма са използвали поетите, които тогава са смятани за най-видният медиен орган, за да говорят лошо за него. Поетите обиждали Пророка по панаири и пазари, като го наричали луд, лъжец, магьосник и т.н.. И сега, последователите на Даджал, който е враг на Исляма, ще говорят лошо за Махди, като използват средствата за масова информация и печатните органите, и се опитват да опетнят репутацията на Махди сред хората. (Бог знае най-добре)

Видяхме как хадисите показват, че първите години на Махди ще бъдат години на борба, изпълнени с изпитания и злочестини. Периодът, който споменахме като "Златен век", е свързан с последните времена, през които Махди ще стане Халиф. Единствено през този период Махди и Мюсюлманите ще се сдобият с комфорт, благополучие и мир, и ще живеят един живот, основан на любов, мир и братство.

Айяти с показателно значение:

“Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия. И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.” (Сура ад-Духа: 4-5)

 

Неговото преселване

Той ще имигрира в Йерусалим. След тази имиграция Медина ще бъде разрушена и ще стане убежище на жестоките хора. (Имам Суюти, Знамения за Съдния ден, смърт и възкресение) стр.1699, стр.174)

 

Неговият външен вид

Той е човек с широко чело, малък нос, големи очи и лъскави и наредени зъби. На дясната му буза има белег наподобяващ на перла, която озарява лицето му като звезда … (Имам Суюти, Знамения за Съдния ден, смърт и възкресение) стр.1699, стр. 174)

 

Неговият начин на говорене

Той има забавяне на езика. Докато говори бавно потупва по лявото си коляно с дясната ръка . Той е на 40 години. (Имам Суюти, Знамения за Съдния ден, смърт и възкресение) стр. 1699, стр. 174)


2010-01-16 22:06:21

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."