Как ще познаем Махди (м.н.)? -[Физическите характеристики на Махди (м.н.)]

 

 

 

Неговото потекло

 

Според разказите на Али (р.a) Божият Пратеник (с.а.с.) казал:

“Дори и да е останал само един ден до настъпване на Съдния ден Аллах (Възвишеният) ще изпрати един мъж (Махди) от Хората от моя дом.” (Абу Давуд)

Предадено от Али (р.а.): Нашият Пророк (с.а.с.) каза: “Махди е от Хората от моя дом.”

Предадено от Саид Б. ел Mюсейеб (р.a): Пророкът Мохамед (с.а.с.) казал: “Махди е от децата на Фатима.” (Ибн Мадже)

 Благовестете се с Махди. Той е мъж от Курайш и от Хората от дома (на Мохамед). (Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 13)

Ибну Мес'уд разказва: “Пратеникът на Аллах (с.а.с.) каза: “Един мъж от Хората от моя дом, неговото име е като моето име, а името на баща му е като това на моя баща. Той ще изпълни света с чесност и справедливост, така както е бил изпълнен със зло и престъпления.” (Тирмидхи)

Всички пророци са наследници един на друг. Махди (м.н.) също ще бъде от това потекло. Тези които са от това потекло се наричат "Сеид" (потомък на Пророка).

Айяти с показателно значение:

 “Господи, направи ни отдадени на Теб, и от нашето потомство ­ общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащият покаянието, Милосърдният.” (Сура ал-Бакара: 128)

 “Аллах избра над народите Адам и Нух, и рода на Ибрахим, и рода на Имран.” (Сура ал-Имран: 33)

 "И от техните бащи, и от потомствата им, и от братята им. Избрахме тях и ги насочихме по правия път." (Сура ал-Анам: 87)
 

Той ще бъде хубав

Той (Махди) ще бъде хубав и неговото лице ще бъде красиво. Божественото сияние на лицето му достига до главата и черната му коса. (Махдизъм и Имам Махди, 153; от Икдуд, Дурер)

Лицето му блести като звезда. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 33; Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 22)

Айяти с показателно значение:

"И когато чу за техните сплетни, тя ги покани и им приготви гощавка, и даде на всяка по един нож, и рече [на Юсуф]: “Излез при тях!” И когато го видяха, те му се възхитиха и порязаха ръцете си, и рекоха: “Пречист е Аллах! Това не е човек. Това е само един прекрасен ангел.”" (Сура Юсуф: 31)

 

Той ще носи пророческият знак на плешката си

Махди ще има на плешката си пророческият знак, точно както Пророкът Мохамед (с.а.с.). (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 41)

На плешката си той ще има знакът на Пророка. (Знамения за Съдния ден, 165) (Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 23)

На плешката му е знакът на Пророка. (Знамения за Съдния ден, 163)

Както може да се разбере от хадисите Махди ще има пророческият знак между двете си плешки, който ще бъде ясно забележим, точно както този на Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари).

Предадено от Джабир б. Семуре (р.a.): Знакът на Пратеника на Аллах (с.а.с.) беше бучка голяма колкото гълъбово яйце. (Тирмидхи)

Предадено от Абдуллах б. Серджис (р.a): “Погледнах към пророческият знак покрит с брадавици, наподобяващи на петна, между двете му плешки от страната на лявата лопатка.” (Ибни Кесир, Семаил-и Ресул, 53)

Предадено от Абу Саиб б. Йезид (р.a.): Зърнах знака между двете плешки на нашият Пророк (с.а.с.). Забелязах, че е голям колкото едно копче. (Тирмидхи)

 

Цветът на кожата му

Цветът на кожата му е този на Арабин. (Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 24)

Бележка: Цветът на кожата на арабската раса е бял смесен с червено.

Цветът на кожата на Махди ще бъде арабски. (Знамения за Съдния ден, 163)

(Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 29)

(Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 24)

Той ще бъде мургав. (Знамения за Съдния ден, 163)

Във връзка с цвета на кожата на Пророка Мохамед (с.а.с.) Енес б. Малик (р.a) казва следното: "Той беше бял. Но белотата му биеше на мургавост." (Ибни Кесир, Семаил-и Ресул 28)

Целта на думата “мургав” е да покаже, че цветът на кожата не е чисто бял, а смесица между бял и бледо червеникав, защото цветът на Божият Пратеник (Бог да го благослови и с мир да го дари) е като цвета на човек, който току що е излязъл от банята. Следователно благословеният цвят на Божият Пророк (с.а.с.) е бил сияйно бял смесен с червеникав. (Ибни Кесир, Семаил-и Ресул 28)

Цветът на кожата биещ на червено, който се появява в резултат на влиянието на слънцето и ветровете, се нарича мургав цвят на кожата, а цветът, който остава под облеклото, където кожата остава недокосната от слънчевите лъчи, се нарича бял цвят на кожата.

 

Неговото телосложение

Телосложението на Махди е като това на синовете на Израел. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 36 29)

Тялото му е като това на Израел. (Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 24)

Махди изглежда като мъжете от синовете на Израел. (Неговото поведение прилича на това на синовете на Израел, т.е. внушителен и дръзък.) (Ал-Бурхан Фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, 23 30)

Неговата височина

Махди ще бъде среден на ръст. (Знамения за Съдния ден) (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 41)

Енес б. Малик предава, че: Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е имал среден ръст.

Както е известно използваната в хадиса в оригинал дума “раб’a” във връзка с височината означава нормален и среден ръст. За човек, който е по-висок от нормалното обаче има ограничение, защото нормалният ръст е този, който е равен на седем педи, измерени с педята на човека, който се мери. (Тирмидхи)

 

Неговата възраст

Когато бъде изпратен Махди ще бъде на възраст между 30 и 40 години. Махди е мъж от моите деца. Той е на 40. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 41)

Той е на 40 години. Според друго предание той е между 30 и 40 годишен. (Знамения за Съдния ден, 163)

 

Неговата брада

Неговата брада ще бъде обилна и ГЪСТА. (Eл-Кавлу'л Мухтасар фи Аламет-ил Мехдий-ил Мунтазар, 23)

Неговата брада е ГЪСТА. (Знамения за Съдния ден, 163)


2010-01-16 22:25:55

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top