Ислямът повелява на хората да се отнасят внимателно

Аллах има безгранична милост към вярващите, Той е снизходителен, покровителствен и благ. Той е Всемилостивият и Милосърдният, Който е дал всички блага във Вселената в полза на човека, Който го е подкрепил с пратеници, разкриващи правия път, и чрез откровенията Си е напътил всички хора да бъдат Негови искрени слуги. Нашият Господ е Халим (Най-благият), Адл (Господът на безграничната справедливост), Афув (Най-опрощаващият), Асим (Закрилникът), Берр (Този, Който благославя Своите раби), Гаффар (Най-снизходителният), Хафъз (Закрилникът и Застъпникът), Керим (Щедрият и Великодушният), Лятиф (Господът на добрините), Мухсин (Господът на безграничната доброта), Рауф (Най-големият покровител и Най-състрадателният), Селям (Този, Който спасява рабите Си от всички опасности), Тевваб (Този, Който приема покаянията) и Веххаб (Този, който дава, но не очаква нищо в замяна).

Вярващите знаят, че са под Божията закрила, под Неговата безгранична благодат и нежност. Поради тази причина те имат огромно желание да станат такива Негови раби, от които Той да е доволен, и да заслужат Неговия рай и милост. Както вече видяхме, един от отличителните белези на вярващите е, че те са изпълнени с любов и милосърдие. Мюсюлманинът също така е и човек, който се държи много внимателно и винаги се отнася учтиво към останалите хора. Аллах е дал за пример на всички вярващи благия нрав на Пророка Мохамед (с.а.с.):

По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему. (Сура Ал-Имран: 159)

В този айят е описано как благият нрав на Пророка Мохамед (с.а.с.) е оказал едно много позитивно въздействие над хората и че това е и причината, поради която те са се привързали към него още повече. Благият нрав на останалите скъпи пророци също е даван за пример в Корана. Единият от тях е Пророкът Шуайб (м.н.), който е бил изпратен като вестител на народа на Мадян. Един айят разказва за това какво хората са му казвали: “... Наистина ти си състрадателният, разумният!” (Сура Худ: 87). Пророкът Ибрахим [Авраам] (м.н.) също е пример за всички със своята възвишена нравственост. В Корана Аллах ни съобщава, че той е бил нежен, благ и любвеобилен. Айятите, разкриващи това, са както следва:

Молбата на Ибрахим за опрощение на баща му бе само обещание, което той му бе дал. А когато му се изясни, че е враг на Аллах, той се отрече от него. Ибрахим бе умоляващ, благ. (Сура Ат-Тауба: 114)

Ибрахим бе състрадателен, умоляващ, каещ се. (Сура Худ: 75)

Аллах е заповядал на вярващите винаги да се държат любезно, да говорят мило и да се отнасят добре с останалите. Божиите пратеници също са се отнасяли с хората по начина, по който Той е повелил, и никога не са нарушавали добрите си нрави. Например Аллах призовава Пророка Муса [Мойсей] (м.н.), който е бил изпратен при един от най-безмилостните и жестоки владетели на онова време – Фараона, по следния начин:

“Идете ти и брат ти с Моите знамения, и не преставайте да Ме споменавате! Идете при Фараона! Той наистина престъпи. И му говорете с благи слова, за да си припомни или да се побои!” (Сура Та Ха: 42-44)

Горецитираните айяти представляват едно изключително важно напомняне за човечеството. Дълг на всеки един човек е да живее напълно и изцяло според морала, разкрит в Корана, и да усвои нравствеността на пророците. В Корана е представен следният човешки модел: изпитва привързаност към всички Божии творения, изразява любовта си по най-добрия възможен начин, винаги е на страната на компромиса и толерантността, никога не говори грубо дори и при най-непоносимите условия, жертва се с охота и щастие, винаги търси и иска най-доброто за хората, винаги измества личните си интереси на заден план, не желае за хората това, което не желае и за себе си, винаги се притичва на помощ на нуждаещите се и отхвърля всички форми на жестокост. Няма съмнение, че това е точно моделът, който човечеството търси.


2012-01-23 23:10:46

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top