Представите на Ислямските учени относно "истината за материята"

Истинската природа на материалния свят, който ние наричаме “Вселена”, е била тема на дискусии в продължение на векове. Приемайки материята като единственото безусловно нещо, което съществува, материалистите отричат съществуването на Бог. От друга страна пък тези, които проумяват, че материята е само една илюзия, която няма реалност осъзнават единствеността и съществуванието на Бог.

Тази тема е широко дискутирана в сайта, като са отстоявани следните факти: Това, което се нарича материя, в действителност е само възприятие в мозъка ни. Това е доказана от науката истина. Тъй като материята е само едно усещане, то е очевидно, че е непрекъснато създавана от Бог. Божието сътворение е на ниво сетива и усещания. Той е единственото безусловно същество. Вселената е само една сянка, която се състои от това, което Бог ни разкрива.

Разясняването на този факт в светлината на научните доказателства предизвиква паника и страх у материалистите, които боготворят материята. Твърдото противопоставяне срещу тази идея от страна на материалистични кръгове ясно разкрива това. Подобни реакции са доста естествени, защото този факт предизвиква пълно разочарование и съкрушение у тези, които вярват в материята и отричат съществуването на Бог.

Както и да е, поразителното тук е, че през последните години някои Мсюлмани също така се противопоставят на този факт. Някои хора в резултат на недоразумения или погрешно разбиране отричат факта, че материята е илюзия, а и дори поддържат идеята, че тази представа противоречи на Исляма. Тук тези недоразумения ще бъдат изяснени и ще бъде обяснено как някои велики Ислямски учени всъщност са достигнали до съгласието, че материята е илюзия. 

 

Тълкувания от Имам Раббани

Това, което фактически се пояснява с думите “материята е илюзия”, е, че единственото безусловно същество е Бог. Схващането на този факт е много важно от гледна точка на това човек да вярва истински в Господ. Поради тази причина множество Ислямски учени в историята също така са обръщали внимание на този факт и са подчертавали, че целият материален свят е сътворен на ниво сетива и усещания.

Най-значителният от тези Ислямски учени, които разясняват истинската природа на материята, е Имам Раббани, който е високо почитан в Ислямския свят в продължение на хиляди години и приет като “най-големия реформатор на 10ти век по Мохамеданския календар”. В своята книга “Писма” Имам Раббани дава подробно обяснение на този въпрос. В едно от своите писма Раббани казва, че Бог сътворява цялата Вселена на ниво усещания:

“Аллах е определил мястото, където да се прояви всяко едно от качествата му (Всеправдив, Вседаряващ, Всевишен, Всемилостив), и чрез тях е отразил своите характерни черти. Телата на тези същества, които Той е сътворил, за да отрази тези свои качества, са създадени от небитието.... Той е сътворил всичко в една среда на сетива и усещания... Съществуването на Вселената е в една среда на сетива и илюзии и тя не е материална... В действителност отвън няма нищо друго освен Величественото Същество (което е Аллах)... ”.1

В едно друго писмо Имам Раббани отново подчертава, че всичко, което съществува, е сътворено единствено на равнище сетива и усещания:

По-горе бях използвал изречението “Той е сътворил всичко в една среда на сетива и усещания”. Това означава, че “Божието сътворение е на такова равнище, че освен сетива и усещания няма постоянство и наличие на предмети”. 2

Имам Раббани подчертава, че светът не е такъв, какъвто го виждаме, с други думи, всичко, което съществува, е сътворено на ниво на възприятията. Всичко, което съществува извън това равнище на усещания, представлява Бог. Всъщност това понятие “навън” е хипотетично, защото възприятието няма тяло, нито пък обем. Имам Раббани обяснява, че нещата (с други думи материята) не съществуват отвън:

Отвън не съществува нищо друго освен Бог… Може би всички творения на Всемогъщия Бог намират постоянство на ниво възприятия… По същия начин материята не съществува във външния свят, навън тя има прозрачен вид… Ако имаше точно определена външност, то тя също щеше да бъде на ниво възприятия. Тя притежава постоянство единствено благодарение на майсторството на Бог на това ниво. Накратко, тя има постоянство и външност единствено на едно равнище. Тя не съществува на една плоскост, а да се появява на друга... Не съществува никакъв признак отвън, който да й позволява да бъде видяна там... 3 
 

Тълкувания от Мухиддин Ибн ал -'Aраби

Великият Ислямски учен Мухиддин Ибн ал-‘Араби също вярва, че единственото нещо, което има безусловно съществувание, е Бог, Който е сътворил цялата Вселена единствено на ниво възприятия. Поради задълбочеността в познанията му той става известен като “Най-великия шейх” (Шайкх aл-Aкбар) и в своята творба “Същността на мъдростта” (Фусуус ал-Хикам) той разкрива, че Вселената не е нищо друго освен една сянка, която се състои от сътворените от Бог неща:

Казвам ви, че трябва да знаете, че освен Господ всичко, което съществува, или всичко във Вселената е в такава зависимост с Бог, каквато е сянката с човека. Това е положението, всичко освен Бог е Негова сянка... Няма съмнение, че сянката съществува в усещането. 4

Както ти бях обяснил, светът е представа. Той реално не съществува. Ето това е нещото, което илюзията означава. Ти си мислиш, че светът е нещо, което истински съществува, че неговото съществувание зависи от самия него и че то е независимо от Господ. Това обаче не е така. Не виждаш ли, че сянката се поражда от нейния собственик и тъй като е свързана с него, то изглежда невъзможно да я отделим от притежателя й?... При положение, че това е така, то трябва да знаеш, че ти си само една илюзия. Всичко, което възприемаш, и всичко, което твърдиш, че е “независимо от Бог” или “не съм аз”, е също така само една илюзия. Всичко, което съществува, е само едно въображение. Бог е единственият, Който притежава реално съществувание, в самото съществувание.5

Пророкът Мохамед каза, че "хората спят и се събуждат, когато умрат". Тоест предметите, които хората виждат на земята, докато са живи, са подобни на тези, които виждат, когато спят, докато сънуват, или с други думи казано - въображаеми.6

 

Изопаченията на философите

Тези обяснения относно факта, че материята е илюзия, са разбрани погрешно от някои хора и са сравнявани с възгледите на някои древногръцки или други нерелигиозни философи. Наистина има философи, които казват, че материята е илюзия, но те се отклоняват от момента, в който не успеят да разберат, че тази илюзия е сътворена от Бог. Например един древногръцки софист казва: “Материята е възприятие, което ние сами сме създали”. Този възглед има недостатък от логическа и научна гледна точка и се отклонява от истинската религия. Както бе подчертано в самото начало, истината е, че материята е възприятие, което е създадено от Бог.

Огромна грешка е да бъркате това погрешно виждане на тези философи с даденото от Ислямските учени обяснение, че “материята е създадено от Господ възприятие”. В действителност Имам Раббани споменава за тези философи, които се отдалечават от истината, когато обсъждат въпроса за материята. Той подчертава, че това, което твърди, е много различно от техните изкривени представи. В своето произведение “Писма” той казва следното:

Когато използвам думата “въображаем”, аз нямам предвид, че тя се създава и оформя от въображението... Разбира се, това, което означава в действителност, е, че Бог е сътворил света на ниво възприятия... Нещо, което е въображаемо, няма определена външност, нито тяло... То може да бъде оприличено на кръг, създаден чрез много бързо въртене около фиксирана точка. Той има външност, но няма тяло... 
От друга страна, философите, съставящи група от лунатици, всъщност говорят за нещо друго. Това, което те имат предвид, е, че светът е плод на въображението и първият е формиран от второто. Между двете има огромна разлика. 7

 

Схващането на истината за материята е от съществена важност

Както видяхме, това, че материята е само илюзия, е изключително важен факт, който е оповестен също така и от Ислямските учени. Досега, в продължение на цялата история, тази тема никога не е била достъпна за широката общественост; единствено ограничен брой хора са знаели за това. През настоящия век обаче този факт вече е обясним благодарение на доказателствата, които науката ни предоставя. Фактът, че материалният свят е един свят от възприятия, за първи път в историята е обяснен толкова ясно и разбираемо. Поради тази причина всеки трябва сериозно да обмисли този въпрос. Мюсюлманите, по-специално, трябва да му придадат едно съществено значение, защото проумяването на истинските факти относно материята е важно, за да се постигне истинска вяра в Господа. В противен случай хората ще приемат материята като безусловна действителност, което ще спомогне за развитието на материалистическите философии, които отричат Бог или изкривяват религиите.

Материалистите твърдят, че “Материята е всичко, което съществува, и че няма Бог”. Ние, от друга страна, казваме: “Единственото безусловно същество е Бог, а материята е само възприятие, създадено от Него”. Тъй като материалните неща са само възприятия, то те нямат каквато и да била сила. Цялото могъщество принадлежи на Господ, Който сътворява материята във всеки един момент. Това е истинското значение на “Ля Илаха Иллаллах”, основата на исляма, която означава “няма друго божество освен Аллах”. Не съществува друго божество освен Бог. В действителност не съществува нищо друго освен Него. Съществува единствено Бог и Неговите проявления. Всичко, което виждаме наоколо, са само Негови проявления.

Проумяването на истината отвъд материята е важно, защото то ще помогне на хората да разберат този дълбок смисъл. А фактът, че осъзнаването на тази истина е характерно за хората с дълбока вяра и мъдрост, е съобщен в един айят от Корана така:

Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия (Коран, 3:18)

 

1- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 470. Letter, p. 517-518 
2- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 357. Letter, p. 163
3- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 470. Letter, p. 519
4- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 117-18
5- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 120-22
6- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 220
7- Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 480. Letter, p. 543, 545

2012-10-05 19:37:30

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top