РАМАДАН 2010 - 1.ден

Аллах обеща на онези от вас, които вярват и вършат праведни дела, че ще ги остави наследници на земята, както остави и онези преди тях, и непременно ще укрепи тяхната религия, която Той им избра, и в замяна след страха ще им дари сигурност. Те само на Мен ще служат и не ще Ме съдружават с нищо. А който подир това стане неверник, тези са нечестивците. (Сура Нур, 55)

Няма нищо по-тежко на везните от добрия морал. (Ахмад ибн Ханбал)

Богобоязънта и страха от ада е важно качество на един вярващ

 

В множество айяти на Корана Аллах е повелил на хората да се боят от него. Една част от тези айяти са както следва:

„О, вярващи, бойте се от Аллах! И всеки да види какво е приготвил за Утре! И бойте се от Аллах! Сведущ е Аллах за вашите дела.” (Сура Хашр, 18)

„… Затова се бойте от Аллах, о, разумни хора, които вярвате! Аллах ви низпосла напомняне.” (Сура Талак, 10)

В един друг айят Аллах препоръчва на хората да се страхуват от Него колкото е по силите им, т.е да увеличат богобоязънта си възможно най-много:

„Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте…” (Сура Тагабун, 16)

Някои хора, които не познават и не живеят според моралните ценности на Корана, не могат да разберат достатъчно добре значението и необходимостта от богобоязънта. Това се дължи на недостатъчните им знания относно Корана и незнанието на истинското значение на богобоязънта.

Богобоязънта по никакъв начин не прилича на някои видове страхове, които са се установили в обществата, които не живеят според моралните ценности на Корана. Хората са станали роби на множество страхове в рамките на песимистичния си нрав, което е естествен резултат от това, че живеят отдалечени от моралните ценности на Корана. Тези хора, които са попаднали в капана на страха за бъдещето си, страха от стареене, самота, смърт, внезапно разболяване, подиграване, провал, земетресение, смъртна болест и още множество други видове страх, водят един изключително нещастен живот. Живеят изключително напрегнато в страх, че всеки момент може да ги сполети нещо лошо. 

Ето тези хора погрешно смятат, че богобоязънта е като страховете, които изпитват в тъмния си свят. Богобоязънта обаче няма нищо общо с тези изброени страхове. Богобоязънта е много благородно чувство, което поражда вълнение и ентусиазъм у човек, който познава Възвишения морал на Аллах, който познава Аллах и изпитва голяма обич към него. Противно на страховете, които изброихме по-горе, това е страх, който поражда у човека голямо спокойствие и щастие, увеличава разума и смелостта му, помага му да се сдобие с безграничен ентусиазъм и ревностна вяра, дава на човек дълбок разум, мъдрост и величие. Човек, който се бои от Аллах, не се предава на страх за бъдещето си, страха от смъртта, болести, самота и други подобни земни страхове. Защото каквото и да му се случи, срещу каквото и да се изправи, знае, че това е от най-добрата съдба, която единственият му истински другар Аллах е сътворил за него. Той изпитва комфорта от това да приеме Аллах за свой покровител, обръща се само към Аллах във всяко едно свое дело.

Ат - ТАВВАБ

Приемащият покаянията

 

„Освен онези, които се покаят и поправят, и разкрият. От тях ще приема покаяние. Аз съм Приемащият покаянието, Милосърдният.” (Сура Бакара, 160)

Както Аллах е съобщил и в айятите си човек е сътворен невеж и непризнателен. И следователно душата му е уязвима на грехове, грешки и слабости. Освен това той има враг като Дявола, който винаги го подтиква към неподчинение пред Аллах и се опитва да му нашепва суети. Независимо обаче колко големи са греховете и грешките на човек, винаги съществува изход: искрено покаяние. Аллах приема покаянията и опрощава Своите раби, които искрено са се покаяли. Поради тази причина ние никога не трябва да губим надежда независимо от това какво сме направили. В Корана Аллах съобщава така:

„Кажи: „О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващият, Милосърдният.” (Сура Зумар, 53)

Междувременно съществува един важен момент, който не трябва да забравяме:

„Аллах приема покаянието на онези, които правят зло в неведение, после скоро се покайват. На тези Аллах приема покаянието. Аллах е всезнаещ, премъдър. И не е покаянието за онези, които правят злини, а щом дойде при някого от тях смъртта, казва: „Сега се покаях.” ­ нито за онези, които умират неверници. За тях Ние сме приготвили болезнено мъчение.” (Сура Ниса, 17-18)

Очевидно Аллах приема покаянията на Своите искрени раби, защото тяхното разкаяние и обещанието им да се откажат от грешното си поведение са истински. Още по-очевидно е, че покаянието на човек, който цял живот се е изправял срещу Аллах и точно преди да умре се е покаял, ще бъде напразно. В Корана е даден пример за неоткровеното покаяние на Фараона:

„И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: „Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!” Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.” (Сура Юнус, 90-91)

„И към тримата, които не излязоха [за битката]... Докато отесня за тях земята, макар и просторна, и душите им отесняха, и се убедиха, че няма избавление от Аллах, освен при Него. После Той се смили над тях, за да се покаят. Той, Аллах, е Приемащият покаянието, Милосърдният.” (Сура Тауба, 118)

„И ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, и не бе Аллах приемащ покаянието, премъдър.” (Сура Нур, 10)

Как ще бъде взета душата на Мюсюлманите? И как ще бъде взета тази на неверниците?

Махди е един от саидите (господарите) на обитателите на рая

Кхаким, Ибн Мджах и Абу Наим предават от Анас ибн Малик: „Чух Пророка (саас) на Аллах да казва:„Ние – Седемте деца на Абд Ал Мутталиб – сме господарите на обитателите на рая. Аз, Хамза, Али, Джаффар, Хасан, Хюсеин и Махди.

(Джалаладдин ас-Суюти, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман,
Ал-Муттаки ал-Хинди, стр. 19)

РИБА БРЪСНАЧ

Възраст: 6 милиона години

Местоположение: Фиуме, Марекия, Италия

Период: Горен Миоцен

Рибите бръснач спадат към семейство Кривоопашати (Centriscidae). Предната част на телата им е покрита с щит. Перките на гърба им са остри. Рибата бръснач, която виждате на снимката е на 6 милиона години и притежава всички особености, които притежават рибите бръснач днес. Това показва, че рибите бръснач не са се променили в продължение на милиони години, че не са преминали през никакви междинни стадии.

Човек, проучвайки която и да е част от Вселената – от величествените галактики в космоса до системите в собственото му тяло, от живите твари в природата до невидимата с просто око клетка – се сблъсква с един безупречен план, ред и замисъл. Всичко това са сведения, доказващи съществуването, единстве-ността и всемогъществото на Бог.

За да разгледате някои от доказател-ствата за безусловното съществуване на Всевишният Бог непременно посетете тази страница!


2010-08-15 01:34:52

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top