< <
3 / total: 11

Вярата B Tриединството Cе Oтрича B Kорана

Когаторазгледаме внимателно цялата Библия, ще видим, че много често се подчертава безпределната Божия сила и мощ, че Исус (м.н.) е описан като благословен пратеник, който притежава човешки качества. Става ясно също, че няколкото израза, за които се твърди, че подкрепят вярата в троицата, всъщност твърде явно противоречат на Библията като цяло. Всички тези доказателства, които ще разгледаме подробно в следващите глави на книгата, показват ясно как вярата в троицата се е появила много след възнесението на Исус (м.н.) при Бог. Но преди да преминем към тези глави, трябва да се спрем на това как триединството е представено в Корана, единствения източник, от който хората могат да получат най-достоверната информация относно Християнството и Исус (м.н.).

В Корана се съобщава, че Евангелието е изпратено като потвърждение на Петокнижието (Тората):

„И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.” (Коран, 5: 46)
Gül bahçesi
 

„А които вярват в Аллах и се привържат към Него ­ Той ще ги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги насочи към Себе Си по правия път.” (Коран, 4:175)

С низпосланите му в Евангелието заповеди Исус (м.н.) е поправил променените вярвания на Петокнижието. В Корана, който Бог е низпослал на Пророка Мохамед (м.н.), пък се потвърждава както Евангелието, така и Петокнижието (Тората), но също така се съобщава на хората и за нещата от тези две Божии Книги, които са били променени впоследствие. В айята се съобщава, че Коранът е „свидетел”:

„И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.” ( (Коран, 5: 48)

Качеството на Корана, споменато в горния айят, е изключително важно. Докато айятите на Корана потвърждават Евангелието и Петокнижието във вида им, в който първоначално са низпослани от Бог, той в същото време е и техен свидетел. Съобщаването на подправките в тези две Божествени книги, които са се отдалечили от вида, в който за първи път са били разкрити на Пророците Моисей (Муса) и Исус (Бог да ги благослови и с мир да ги дари), и призоваването на Евреите и Християните по правия път също са проявление на това качество.

На този етап мястото на Християнската религия е много различно, защото в Корана Господ е съобщил, че тези, които са най-близко до Мюсюлманите, са тези, които казват „Ние сме Християни”:

„... ще откриеш, че от тях най-близки по любов към вярващите са онези, които казват: „Ние сме християни.” Така е, защото сред тях има свещеници и монаси, и защото не се възгордяват.” (Коран, 5: 82)

В цялата Ислямска история могат да бъдат видени проявленията на този айят. Близките взаимоотношения между Християни и Мюсюлмани са започнали през първите години на Исляма. Тези взаимоотношения се засилили с осигуряването на защита от страна на Християнския цар на Етиопия на Мюсюлманите, които бягали от потисничеството на езичниците. От друга страна пък, Християните, населяващи Ислямските земи, винаги са водили един спокоен, изпълнен с либералност и справедливост живот. (За по-подробна информация се обърнете към „Призив за единство”, Харун Яхя.)

В Корана Бог съобщава за Евангелието, че е „напътствие и светлина, поучение за богобоязливите” (Коран, 5: 46) и е изпратено на хората по времето на Исус (м.н.) като „напътствие” (Коран, 3: 3-4). Някои от айятите на Корана, които приканват Християните да спазват истината в Евангелието, са както следва:

„И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.”(Коран, 5: 47)

„Кажи: „О, хора на Писанието, вие сте без опора, докато не спазите Тората и Евангелието, и низпосланото ви от вашия Господ...” (Коран, 5: 68)

Както се вижда и от айятите, Ислямската религия има много топъл подход към Християните. В Корана се хвали моралът на Християните и те са призовани да увеличат още повече вярата си. В множество айяти на Корана пък ни се съобщава за погрешността на вярата в триединството. Така например в сура Ниса Господ е повелил следното:

„О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник. Месията не ще презре да бъде раб на Аллах, нито приближените ангели. А който презре да Му служи и се възгордее ­ Той всички ще събере при Себе Си.” (Коран, 4: 171-172)

Както се вижда от айятите по-горе, Господ ни съобщава колко голяма грешка е вярата в триединството и предупреждава защитниците на това вярване с Деня на равносметката.

В айятите открито се отрича погрешното вярване, че Исус (м.н.) е Бог. (Пречист е Бог.) Господ съобщава, че хората, които извършват това неоснователно приписване на Исус (м.н.), са изпаднали в нечестивост:

„Бяха неверници онези, които рекоха: „Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” А Месията рече: „О, синове на Израил, служете на Аллах ­ моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.” (Коран, 5: 72)
saray
 

„И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и с напътствие, и милост за хора вярващи.” (Коран, 16:64)

Както се съобщава в айята, Исус (м.н.) е далеч от това тяхно оприличаване. Той е един сътворен от Бог раб. Той е отдаден на Бог, високо нравствен, избран над народите, благословен пророк. Когато  проповядвал правоверната религия на хората, той винаги изтъквал възвишената сила и мощ на Господа, съобщавал е, че и самият той е Божий раб. В Корана се съобщава още, че тези, които изпадат в неверие с твърдението, че Исус (м.н.) е божество, също така не са оценили Господа по подобаващ начин:

„Неверници са онези, които казват: „Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” Кажи: „А кой ще попречи с нещо на Аллах, ако поиска да погуби Месията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята?” На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.” (Коран, 5: 17)

Както се съобщава в айята, всички хора са безпомощни и нуждаещи се пред Бог. Господ е този, Който е сътворил цялата вселена от небитието, Който притежава безусловна сила и власт над всички същества. Било то живо или не, контролът над всяко едно нещо принадлежи на Бог. Исус (м.н.) също е сътворен от Бог, подчинен Нему раб и Божий пророк.

В сура Маида се съобщава за това как Исус (м.н.) отрича неоснователните твърдения, отправени по негов адрес, така:

„И когато Аллах рече: „О, Иса, сине на Мариам, ти ли каза на хората: „Приемете мен и майка ми за богове освен Аллах!” Рече: „Пречист си Ти! Не ми подобава да казвам това, на което нямам право. Ако бях го казал, Ти щеше да знаеш това. Ти знаеш какво има в душата ми, но аз не зная какво има в Твоята душа. Ти си Всезнаещият неведомите неща.” (Коран, 5: 116)

В други айяти пък се съобщава за истинското съобщение, което Исус (м.н.) е дал на хората:

„Рече той: „Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.” (Коран, 19: 30-31)

„[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете! Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. На Него служете! Това е правият път.” (Коран, 3: 50-51)

Gül bahçesi
 

„И отреди Аллах: „Не приемайте два бога! Един е Бог. От Мен се бойте, само от Мен!” (Коран, 16:51)

Другата истина, която Бог ни съобщава в айятите от Корана, е свързана със същността на проповедите, извършвани от пророците. В сура ал-Имран се повелява така:

„Не се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: „Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а: „Бъдете господни съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали!” (Коран, 3: 79)

Пречист е Господ от тези вярвания. В сура Ихлас качествата на Бог са съобщени така:

„Кажи [о, Мухаммад]: „Той е Аллах ­ Единственият, Аллах, Целта [на всички въжделения]! Нито е раждал, нито е роден, и няма равен Нему.” (Коран, 112: 1-4)

Истината е следната. Бог е един и Исус (м.н.) е Негов раб и пророк, точно както Пророкът Авраам (Ибрахим), Моисей (Муса), Мохамед и останалите пророци (Бог да ги благослови и с мир да ги дари).

В следващите части на книгата ще бъдат обяснени подробно всички погрешни страни на вярата в троицата в светлината на айятите на Корана и Християнските източници.

 

You can read Harun Yahya's book Исус (м.н.) Не Е Божий Син, А Божий Пророк online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top