Благият нрав на скъпият ни Пророк Мохамед (с.а.с.)

Пророкът Мохамед (с.а.с.) както Аллах е повелил в айятът: „… а е Пратеника на Аллах и последният от пророците.” (Сура Ахзаб, 40), е последният пророк изпратен на хората. Той е пророкът, на който Аллах е разкрил последната си книга, който Аллах е дал за пример на хората с благият му нрав, богобоязън и близост до Аллах, който е Негов другар, който има превъзходство при Аллах, който също таке е другар и ближен на вярващите, както и техен помощник. Както Аллах е съобщил и в айятът си: Ще ти пратим Ние тежко Слово” (Сура Музаммил, 5), Той е натоварил последният пророк – Пророка Мохамед (с.а.с.), с голяма отговорност. Със своята силна вяра в Аллах Пророкът Мохамед (с.а.с.) е изпълнил по-най-добрия начин задължението, което Аллах му е възложил, призовавал е хората по Божия път и напътствието, и е станал водач и просветител на всички хора.

Дори и да не сме виждали Пророка Мохамед (с.а.с.) от айятите на Корана и хадисите можем да узнаем за доброто поведение, речта и благият му нрав, и да положим най-голямото усилие, което е по силите ни, за да приличаме на него, за да бъдем близки другари с него в отвъдното. Пророкът Мохамед (с.а.с.) е човекът, на който Мюсюлманите трябва да се стараят да приличат, подражавайки на неговото поведение и нравственост. Аллах е разкрил този факт в един от айятите си така:

„Пратеника на Аллах е прекрасен образец за вас ­ за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден, и често споменава Аллах.” (Сура Ахзаб, 21)

Подобно на Пророка Мохамед (с.а.с.) останалите пророци също са хора, които Аллах е дал за пример и от които е доволен. В сура Юсуф Аллах съобщава следното:

„В разказите за тях има поука за разумните хора. То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо, и напътствие, и милост за хора вярващи.” (Сура Юсуф, 111)

Друга важна отговорност, която Мюсюлманите имат, е да представят Пророка Мохамед (с.а.с.) от множество гледни точки, да насърчават хората към нравствеността на Пратеника на Аллах (с.а.с.), показвайки колко възвишени качества и прелести ще притежава едно общество, състоящо се от хора, взимащи за пример неговият морал.

Мюсюлманите, които вървят по следите на Пророка Мохамед (с.а.с.), трябва както да служат за пример на цялото човечество с благият си нрав и добро поведение, така и да ги призовават писмено и словесно към добрия морал. Аллах е съобщил в Корана, че Пророка Мохамед (с.а.с.) притежава прекрасен нрав и е повелил следното:

„Ти наистина имаш велик нрав. Ти ще видиш и те ще видят кой от вас е безумният.” (Сура Калам, 4-6)

В тази сура Аллах също така е съобщил, че за Пророка Мохамед (с.а.с.) „има несекваща награда”. Това е информация, която ни показва, че Пророка Мохамед (с.а.с.) винаги е проявявал добро поведение, никога не се е отделял от богобоязънта. Така както и Пророкът Мохамед (с.а.с.) казва: „съвършенството във вярата е скрито в добрите нрави”, добрите нрави са един от най-съществените показатели на вярата. Поради тази причина научаването и прилагането на най-добрите примери за добри нрави е важен начин на преклонение.

 


2009-08-24 14:58:11

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top